Важно за жителите на кв. Илиянци! СО обявява процедура по принудително отчуждаване на имоти!

Важно за жителите на кв. Илиянци! СО обявява процедура по принудително отчуждаване на имоти!

СО обявява процедура по принудително отчуждаване на имоти. Ето и уведомлението, подписано от кмета на София Йорданка Фандъкова:

 

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на местност НПЗ „Илиянци – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София, ИПРЗ за м. „Илиянци – запад II част“, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на СОС и ПУП на м. „Илиянци“, одобрен със Заповед № РД-50-324/03.05.1995 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“ р-н „Надежда“, гр. София”, както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2197 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.23, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 5 448 кв. м, сума за обезщетение 122 471,04 лв. (сто двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 4 ст.), собственост на „СПЕКТЪР М.Н.“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2267 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.17, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци”, с площ от 1 147 кв. м, сума за обезщетение 23 697,02 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 2 ст.), собственост на „СОФАРМА“ АД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2266 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.17, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 256 кв. м, сума за обезщетяване 5 288,96 лв. (пет хиляди двеста осемдесет и осем лева и 96 ст.), собственост на „СОФАРМА“ АД.

ПИ с идентификатор 68134.1370.948 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 233 кв. м, сума за обезщетение 5 433,56 лв. (пет хиляди четиристотин тридесет и три лева и 56 ст.), собственост на Венцислав Христов Божилов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2260 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.752, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 312 кв. м, сума за обезщетение 7 275,84 лв. (седем хиляди двеста седемдесет и пет лева и 84 ст.), собственост на Васко Бориславов Стефанов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2256 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.954,  съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 4 441 кв. м, сума за обезщетение 112 312,89 лв. (сто и дванадесет хиляди триста и дванадесет лева и 89 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2255 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.1094, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 36 кв. м, сума за обезщетение 728,28 лв. (седемстотин двадесет и осем лева и 28 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2252 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.1093, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 913 кв. м, сума за обезщетение 23 080,64 лв. (двадесет и три хиляди и осемдесет лева и 64 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2239 (незастроен), представляващ реална част от  ПИ с идентификатор 68134.1369.2019, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 808 кв. м, сума за обезщетение 65 367,20 лв. (шестдесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и 20 ст.), собственост на „ДЕНЕС“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2246 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.868, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 666 кв. м, сума за обезщетение 53 879,40 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Йорданка Василева Вълчева-Здравкова      – 6/36 ид. ч. – 8 979,90 лв.
2. Александър Атанасов Йорданов                  – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
3. Анюта Атанасова Насева                              – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
4. Иван Станимиров Антов                               – 6/36 ид. ч. – 8 979,90 лв.
5. Габриела Стефанова Атанасова                    – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
6. Николай Стефанов Атанасов                        – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
7. Стефан Стефанов Атанасов                          – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
8. Георги Димитров Антов                                – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
9. Ивайло Димитров Антов                               – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
10. Цветан Георгиев Колев                                – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
11. Диляна Георгиева Димитрова                     – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1370.2074 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1370.199,  съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 31 кв. м, сума за обезщетение 871,10 лв. (осемстотин седемдесет и един лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Иван Петров Георгиев                    – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
2. Ревка Петрова Костова                   – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
3. Първолетка Евлогиева Генчева      – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
4. Георги Евлогиев Георгиев              – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
5. Деница Георгиева Данева               – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
6. Теодор Георгиев Данев                   – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
7. Георги Божидаров Данев                – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
8. Светлослав Божидаров Данев        – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
9. Георги Милушев Войков                – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
10. Росица Милушева Пергамова      – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2265 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2040, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 134 кв.м, сума за обезщетение 3 351,34 лв. (три хиляди триста петдесет и един лева и 34 ст.), собственост на „ПРИНТЛЕНД“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2251 (незастроен), представляващ реална част ПИ с идентификатор 68134.1369.2059, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 2 153 кв. м, сума за обезщетение 174 177,70 лв. (сто седемдесет и четири хиляди сто седемдесет и седем лева и 70 ст.), собственост на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2238 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2189, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 13 кв. м, сума за обезщетение 1 051,70 лв. (хиляда петдесет и един лева и 70 ст.), собственост на Христо Стоименов Владимиров.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1372.2073 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1372.1366, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 223 кв.м, сума за обезщетение 18 040,70 лв. (осемнадесет хиляди и четиридесет лева и 70 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Тодорка Найденова Дякова                  –  6/60 ид. ч.  – 1804,07 лв.
2. Станчо Найденов Станков                   –  6/60 ид. ч.  – 1804,07 лв.
3. Милка Благоева Аврамова                   – 12/60 ид. ч. – 3608,10 лв.
4. Маргарита Истилиянова Тодорова      –  6/60 ид. ч. – 1804,07 лв.
5. Валентина Истилиянова Димитрова   –  6/60 ид. ч. – 1804,07 лв.
6. Лавринка Здравкова Митева                –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
7. Огнян Лозанов Александров               –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
8. Екатерина Огнянова Георгиева           –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
9. Пламен Огнянов Александров            –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
10. Величко Благоев Митев                     –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв
11. Петра Кирилова Митева                    –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
12. Румяна Венкова Михайлова              –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
13. Таня Венкова Благоева                       –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
14. Мариана Венкова Благоева                –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1372.2071 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1372.514, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 175 кв. м, сума за обезщетение 3 939,25 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и девет лева и 25 ст.), собственост на „ДАВ СТРОЙ“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2259 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.606, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 174 кв. м, сума за обезщетение 3 300,78 лв. (три хиляди и триста лева и 78 ст.), собственост на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2194 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.24, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 282 кв. м, сума за обезщетение 6 452,16 лв. (шест хиляди четиристотин петдесет и два лева и 16 ст.), с неустановен собственик.

ПИ с идентификатор 68134.1369.137 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 732 кв. м, сума за обезщетение 59 218,80 лв. (петдесет и девет хиляди двеста и осемнадесет лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Бойка Георгиева Кръстева                   – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
2. Румяна Георгиева Симова                   – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
3. Александър Атанасов Йорданов         – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
4. Анюта Атанасова Насева                     – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
5. Валентина Петкова Чикова                  – 1/3 ид. ч. – 19739,60 лв.

ПИ с идентификатор 68134.1369.687 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 555 кв. м, сума за обезщетение 44 899,50 лв. (четиридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 50 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лъчезар Игнатиев Исаев                      – 1/2 ид. ч. – 22 449,75 лв.
2. Галина Драганова Стефанова              – 1/2 ид. ч. – 22 449,75 лв.

ПИ с идентификатор 68134.1369.668 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 208 кв. м, сума за обезщетение 16 827,20 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 20 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лъчезар Игнатиев Исаев                      – 1/2 ид. ч. – 8413,60 лв.
2. Галина Драганова Стефанова              – 1/2 ид. ч. – 8413,60 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2242 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2021, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 487 кв. м, сума за обезщетение 39 398,30 лв. (тридесет и девет хиляди триста деветдесет и осем лева и 30 ст.), разпределени на собствениците, както следва:

1. Даринка Милушева Христова          – 876/6480 ид. ч. – 5326,07 лв.
2. Асен Петров Милушев                     – 432/6480 ид. ч. – 2626,55 лв.
3. Момчил Петров Милушев                – 432/6480 ид. ч. – 2626,55 лв.
4. Десислава Илиева Георгиева            – 112/6480 ид. ч. – 680,96 лв.
5. Тодор Илиев Георгиев                       – 112/6480 ид. ч. – 680,96 лв.
6. Маргарита Велинова Георгиева       –   64/6480 ид. ч. – 389,12 лв.
7. Цветанка Тодорова Йосифова          – 288/6480 ид. ч. – 1751,04 лв.
8. Соня Кирилова Симова                     – 576/6480 ид. ч. – 3502,07 лв.
9. Галина Йорданова Гигова                 – 576/6480 ид. ч. – 3502,07 лв.
10. Василка Николова Григорова         – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
11. Цветелина Димитрова Петрова      – 108/6480 ид. ч. –   656,64 лв.
12. Станислав Димитров Григоров       – 108/6480 ид. ч. –  656,64 лв.
13. Златка Христова Велева                   – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
14. Венцислав Христов Божилов           – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
15. Ели Иванова Христова                      – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
16. Илиан Иванов Латинов                     – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
17. Антоанета Николова Минова           – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
18. Иво Николов Кръстанов                   – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
19. Антоанета Венциславова Христова – 54/6480 ид. ч. – 328,32 лв.
20. Галина Венциславова Христова       – 54/6480 ид. ч. – 328,32 лв.
21. Венцислав Иванов Христов              – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
22. Симеон Петров Стоянов                    – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
23. Любомир Стаменов Арсов                – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
24. Василка Стаменова Арсова               – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
25. Павлина Николова Кръстанова         – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
26. Лилия Николова Петрова                  – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
27. Румен Николов Радев                        – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
28. Евтим Георгиев Христов                   – 1080/6480 ид. ч. – 6566,35 лв.
29. Даниел Огнянов Радев                      – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2243 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.622, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 1 409 кв. м, сума за обезщетение 113 988,10 лв. (сто и тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем и 10 ст.), собственост на ЕТ „НИКОЛ – НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА“.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2262 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2039, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 35 кв. м, сума за обезщетение 714,35 лв. (седемстотин и четиринадесет лева и 35 ст.), собственост на „БОМАР ПЛАНЕТ ЛОГИСТИК“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1370.2072 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1370.178, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 8 кв. м, сума за обезщетение 200,08 лв. (двеста лева и 8 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Мария Здравкова Филипова                  – 1/2 ид. ч. – 100,04 лв.
2. Даниела Здравкова Зарзалиева             – 1/2 ид. ч. – 100,04 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2250 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2025, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 109 кв. м, сума за обезщетение 8 818,10 лв. (осем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 10 ст.), с неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2247 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2108, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 446 кв. м, сума за обезщетение 36 081,40 лв. (тридесет и шест хиляди осемдесет и един лева и 40 ст.), разпределени на собствениците, както следва:

1. Венцислав Димитров Янакиев                         – 288/4320 ид. ч.   – 2405,43 лв.
2. Венчо Лилов Александров                               – 288/4320 ид. ч.   – 2405,43 лв.
3. Денка Атанасова Богданова                             –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
4. Катя Радоева Вучкова                                       –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
5. Асен Радоев Богданов                                      –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
6. Виолета Лозанова Григорова                          – 144/4320 ид. ч.    – 1202,71 лв.
7. Тони Панталеев Александров                            – 144/4320 ид. ч. – 1202,71 лв.
8. Елена Христова Георгиева                                 –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
9. Борислав Александров Георгиев                       –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
10. Евелина Александрова Георгиева                   –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
11. Анета Маринова Костова                                 – 144/4320 ид. ч. – 1202,71 лв.
12. Филип Георгиев Костов                                   – 144/4320 ид. ч.  – 1202,71 лв.
13. Стоян Борисов Борисов                                   – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
14. Емилия Тодорова Христова                            – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
15. Сарайка Александрова Дишева                      – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
16. Тодор Маринов Борисов                                  – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
17. Саша Маринова Борисова                               – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
18. Гергина Величкова Антова                              – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
19. Величко Борисов Стоичков                             –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
20. Венета Борисова Стоичкова                            –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
21. Елена Борисова Деянова                                  –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
22. Цветанка Кирилова Симеонова                       –  60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
23. Иван Димитров Иванов                                    –  30/4320 ид. ч.  – 250,57 лв.
24. Камелия Димитрова Иванова                          –  30/4320 ид. ч. – 250,57 лв.
25. Георги Димитров Гълъбов                               –  60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
26. Дойчин Георгиев Дойчинов                             – 20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
27. Димитър Георгиев Дойчинов                           –  20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
28. Георги Дойчинов Василев                                –  20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
29. Цветанка Тодорова Йосифова                          – 200/4320 ид. ч. – 1670,44 лв.
30. Тодор Илиев Георгиев                                      – 100/4320 ид. ч.  – 835,22 лв.
31. Десислава Илиева Георгиева                           – 100/4320 ид. ч. – 835,22 лв.
32. Васил Стоименов Василев                               – 400/4320 ид. ч. – 3340,88 лв.
33. Крум Милушев Стоичков                                 – 310/4320 ид. ч. – 2589,18 лв.
34. Яни Радославов Янев                                        – 45/4320 ид. ч.  – 375,85 лв.
35. Емилия Радославова Джамбазова                    – 45/4320 ид. ч. – 375,85 лв.
36. Венцислав Йорданов Янакиев                         – 60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
37. Александър Георгиев Янакиев                         – 60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
38. Владимир Иванов Янакиев                               – 30/4320 ид. ч.   – 250,57 лв.
39. Пламен Иванов Янакиев                                   – 30/4320 ид. ч.  – 250,57 лв.
40. Емилия Георгиева Ангелова                             – 60/4320 ид. ч. – 501,13 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4