Строги мерки в Елин Пелин срещу стопаните на агресивни кучета

Строги мерки в Елин Пелин срещу стопаните на агресивни кучета

Във връзка със зачестили случаи и възникване на социално напрежение, относно агресивни домашни любимци (кучета) на територията на Община Елин Пелин, общинска администрация уведомява всички граждани, че ще бъдат предприети мерки, предвидени в закона.

Уважaеми граждани,
П̲о̲ р̲е̲д̲а̲ н̲а̲ З̲а̲к̲о̲н̲а̲ з̲а̲ в̲е̲т̲е̲р̲и̲н̲а̲р̲н̲о̲м̲е̲д̲и̲ц̲и̲н̲с̲к̲а̲т̲а̲ д̲е̲й̲н̲о̲с̲т̲ (̲З̲В̲М̲Д̲)̲ и̲ О̲б̲щ̲и̲н̲с̲к̲и̲т̲е̲ н̲а̲р̲е̲д̲б̲и̲ щ̲е̲ б̲ъ̲д̲а̲т̲ п̲р̲е̲д̲п̲р̲и̲е̲т̲и̲ с̲л̲е̲д̲н̲и̲т̲е̲ д̲е̲й̲с̲т̲в̲и̲я̲:̲

Чл. 172. (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на домашни любимци са длъжни:
✿ да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
✿ да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
✿ да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
✿ при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

Чл. 426. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.

Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:
✿ при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
✿ да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
✿ ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
✿ когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
✿ когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

Чл. 426а. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл. 174. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.)
(1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:
✿ официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
✿ обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.
(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.
(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите, имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.
(5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ.
(6) Дейностите по ал. 1 – 4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.

Чл. 429. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер 200 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.

Предприети са необходимите действия по изготвяне на предложение и входирането му в Общински съвет – Елин Пелин за увеличаване на санкциите при констатирани нарушения.
Общинска администрация ще бъде благодарна на всички граждани станали свидетели на случаи, в които кучета показват агресивно поведение, да подават сигнал на 112, за да могат по съответния ред да бъдат сезирани органите на реда и да бъде приложена цялата строгост на закона.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4