Районните кметове – категорично против новите граници на съдебните райони

Районните кметове – категорично против новите граници на съдебните райони

Голяма част от районните кметове категорично се обявиха против предложението за новите граници на съдебните райони в Софийско. “Софийски вестник” събра и част от мненията, които предлагаме на вашето внимание.

Димитър Сичанов, кмет на район Панчарево
Това е недообмислено решение, ще предизвика хаос

Своето мотивирано категорично несъгласие с предложението за определянето на нови граници на съдебните райони в частта относно територията на район Панчарево отправи кметът на района Димитър Сичанов. В него се казва:

“Уважаема госпожо Марчева, Във връзка с горепосоченото предложение за промяна в съдебните райони и по-конкретно преминаването на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен към Районен съд – Елин Пелин и съответно с. Долни Пасарел и с. Плана към Районен съд – Самоков, в указания срок изразяваме следното становище:

Предлаганите промени в съдебната карта ще засегнат множество интереси на гражданите, районната администрация, както и други органи на държавната власт.

Прерайонирането на съдебните райони би довело до накърняване на правата на гражданите, жители на територията на СО – район Панчарево. Населените места на кметствата на с. Герман, с. Кривина, с. Железница, с. Лозен, с. Долни Пасарел и с. Плана попадат в структурата на Столична община, които административно са прикрепени към гр. София.

Прекрояването на софийския съдебен район ще усложни придвижването най-вече за хората, живущи в районите, които ще се отцепят. Гражданите на горецитираните села са жители на територията на Столична община и се ползват от административните услуги към нея. Една част от тях са 08 РУП-МВР, НАП-София, АГКК-СТКК, „Софийска вода” и други. В тази връзка считаме, че съдебните райони следва да съвпадат с административно-териториалното деление на страната. Нецелесъобразно и противно на всякаква житейска логика /ирелевантно/ е административните услуги на гражданите на територията на СО – район Панчарево да се извършват от Столична община, а съдебните услуги от други районни съдилища.

Преминаването на отделни селища към съседни съдебни райони би довело до нарушаване на правилата за местната подсъдност, визирани в ГПК н НПК, което от своя страна ще доведе до нарастване броя на делата със спорове кой съд е компетентен да разгледа даден правен спор.

С решение по Протокол № 40/15.07.2015 г. от ВСС е приет доклад, с който категорично с описано, че за определяне на районните съдилища като основни звена на съдоустройствената система се въвежда до обстоятелството, че тяхната дейност стои най-близо до гражданите. Евентуално приемане на предложените промени би противоречало на приетия доклал.

В писмото се твърди, че предложеното изменение обхваща само отдалечени места от центъра на гр. София, разполагащи с относителна обособеност /квартали и села/, като са взети предвид показатели, като разстояние, население и динамика на делата. Считаме, че само от статистически данни за броя на делата и измерването на километри от центъра на гр. София до населеното място и близостта му до друго такова не може да обоснове извода, че е по-целесъобразно тези населени места да преминат към друг съдебен район.

Не е отчетено обстоятелството, че на територията на Столична община има изградена инфраструктура на обществения транспорт, осигуряваща връзка и е най-отдалечените населени места. От кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен например няма директна автобусна линия на градски транспорт, която да обслужва жителите на тези населени места до гр. Елин Пелин. По идентичен начин стои и случаят с кметствата на с. Долни Пасарел и с. Плана, от където също няма директна линия на градския транспорт до гр. Самоков. По точи начин жителите на посочените населени места ползвайки услугите на съда, ще трябва да пътуват до гр. София, за да ползват превоз до гр. Елин Пелин и гр. Самоков.

Ползването на съдебни услуги след прерайонирането на съдебната карта ще затрудни не само придвижването на гражданите, които ще трябва да пътуват до съседни на столицата области, но и на служителите на районната администрация. От кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен няма автобус на градския транспорт, който да се движи до гр. Елин Пелин. По идентичен начин стои и случаят с кметствата на с. Долни Пасарел и с. Плана, от където няма автобус на градския транспорт, който да се движи до гр. Самоков. В изпълнение на своите задължения, служителите на района ще имат нужда от повече време, което включва изразходването на повече средства, което те доведе до оскъпяване на процеса и това ще се отрази на бюджета на Столична община. Необходимостта от повече време за пътуване може да доведе до неоправдано командироване на служителите. За достигането до други съдебни райони и общини извън обсега на Столична община, гражданите ще бъдат принудени да се придвижват с личните си автомобили и закупуването на винетен стикер или използването на междуградски транспорт, което ще доведе до допълнителни разходи за тях.

Считаме, че независимо от смяната на моделите, начинът на райониране на съдилища трябва да следва административното деление на територията и да се ръководи от принципа за достъпно и близко до хората правосъдие.

Предвиждащото се увеличение на съдебните разноски /такси/ ще рефлектира до негативни финансови загуби.

Предлаганите промени биха засегнали и други органи на изпълнителната власт, с които районната администрация си сътрудничи.

Органите на досъдебното производство също ще трябва да реорганизират щатовете и работата си.”

“Намираме за неуместно части от територията на Столична община да се отделят и придадат към друг съдебен район, тъй като това няма да доведе да желания резултат за разтоварване на съдиите от СРС.

Считаме, че съдебните райони на съдилищата задължително трябва да съвпадат с административно-териториалното деление на страната и в частност на Столична община, а при необходимост от прекрояване на съдебната карта, то най-добрия начин н подход е разделяне на съда на райони, а не обратното.

Сред общо допитване до местното население, жителите на засегнатите населени места от район „Панчарево” изразяват крайно отрицателно мнение и недоволство и информират за организиране на действия за неподчинение по поставения въпрос.

С оглед гореизложеното, районната администрация изказва категорично несъгласие във връзка с промяна границите на съдебните райони на Софийски районен съд, в чийто район влиза и СО – район Панчарево”, се казва още в отговора на кмета на район Панчарево Димитър Сичанов.

 

Ивайло Панев, кмет на район Кремиковци:
Ще възникне напражение и недоволство сред населението

 

Уважаема госпожо Марчева,

Във връзка с горепосоченото предложение отнасящо се и до гражданите от 10-те населени места на територията на район Кремиковци, следва да бъдат взети предвид н отчетени следните факти и обстоятелства:

Район Кремиковци заема 262 кв. км – най-голямата по площ територия от всички Столични райони, но е с малко на брой население: общо 24 365 души, от които пълнолетните граждани са 19 572.

Включените в структурата на района квартали и села в транспортно отношение са изцяло обезпечени с редовни автобусни линии на градския транспорт, осигуряващи както връзката от всяко едно населено място с градската част на София, сака и помежду им.

И предложението е записано: ,,… ще се стигне до подобряване обслужването на жителите на тези райони, … придвижването им до разположените в близост до гр. София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигат до централните части на столицата…”.

Указаните аргументи не отговарят на обективната истина, а при евентуална промяна на границите на съответните райони на СРС и РС Елин Пелин населението на район Кремиковци ще бъде изключително затруднено по следните причини:

– въпреки географската близост на част от населените места – липсва каквато и да била обезпеченост с масов градски транспорт до град Елин Пелин;

– евентуалното използване на лични автомобили е свързано с неоправдани допълнителни разходи – закупуване на задължителните за движение по междуградски пътища винетни стикери;

– на жителите на район Кремиковци непрекъснат се налага пътуване до централните части на столицата при посещения в офисите на публичните институции и дружества, чиито седалища са в София като: Столична община, 5-то РУП на МВР, НАП-Подуяне, Агенцията по геодезия, картография и кадастър. „Софийска вода”, „ЧЕЗ Електро” н пр., т.е. евентуално „спестеното” пътуване до СРС и със сигурност затрудненото придвижване до гр. Елин Пелин по никои начин не подобряват обслужването на населението;

– видно от относително малкия брой пълнолетни граждани с постоянен адрес на територията на район „Кремиковци” и съответно по-малкото водени от и/или срещу тях първоинстанционни граждански дела (като наказателните производства са още по-пренебрежимо малко) – едва ли ще допринесе за съществено намаляване натовареността на съдиите от СРС;

– не на последно място – в предложението се визират единствено и само районните съдилища – не се предвижда промяна по отношение АССТ, осъществяващ контрол над актовете на администрацията и с непрекъснато нарастващ брой образувани дела.

Предвид изложеното и с оглед недопускане възникването на излишно напрежение и недоволство сред гражданите, изразяваме категорично несъгласие за евентуалното преминаване на населените места на район Кремиковци от СРС към РС Елин Пелин.

 

Даниела Райчева (на снимката), кмет на район Нови Искър:
Голям проблем ще бъде придвижването на гражданите

“Уважаема госпожо Марчева,

Във връзка с получено в администрацията на СО – район Нови Искър писмо, относно предложение за определяне на нови граници на съдебните райони, изразявам следното становище:

Съгласно Вашето предложение към съдебния район на районен съд гр. Костинброд, следва да преминат гр. Нови Искър и кметствата от район Нови Искър, а именно: с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Чепинци, с. Локорско и с. Войнеговци. По повод направеното предложение в СО – район Нови Искър са постъпили становища от кметовете на изброените по-горе кметства, изготвени след проведени допитвания до местното население. От същите е изразено единодушно и категорично несъгласие с предложението. Мотивите за това са следните:

Основният аргумент е свързан с бъдещото придвижване на гражданите, предвид изградената и функционираща транспортна градска връзка на населението с гр. София. До гр. Костинброд те ще трябва да ползват услугите на частни транспортни фирми, при които цената на билета за пътуване е много по-висока от тази в Столична община.

Освен това с абонаментните карти за градски транспорт, които притежават жителите, последните могат да пътуват само в рамките на Столична община. От друга страна, гр. Костинброд е отделна община, поради което при пътуване с личен автомобил ще бъде необходимо закупуването на винетен стикер. В допълнение при евентуални чести отлагания на водените съдебни дела и свързаните с тях последващи явявания, гражданите ще бъдат принудени да изразходват допълнителни финансови средства, необходими за пътуванията.

Освен гореизложеното, поради липсата на директна връзка между населените места и гр. Костинброд, ще се налага гражданите да пътуват първо до гр. София, откъдето да направят връзка с автобусите до гр. Костинброд. Това би довело до неудобство и неоправдана загуба на време, поради заобиколния маршрут, особено на възрастните жители на района, които се налага да се явяват на съдебни дела.

От съществено значение е и фактът, че юрисконсултите на СО – район Нови Искър много често имат заседания по дела в СРС, АССГ, СГС. ВАС и ВКС, които са в кратък часови интервал помежду им и явяването на дела в гр. Костинброд би затруднило изключително много осъществяването на процесуално представителство по защита по делата.

Юрисконсултите на района са процесуални представители както на СО – район ..Нови Искър”, така и на Столична община, като допълнителното им явяване и в районен съд – гр. Костинброд ще доведе до загуба на време, предвид местоположението му. Същите притежават абонаментни карти за градския транспорт. При евентуална промяна на съдебния район би се наложило постоянно командироване на служителите, което би довело до допълнителни разходи за администрацията.

С оглед всичко гореизложено, изразявам категоричното си несъгласие с предложението за определяне на нови граници на съдебните райони и в частност с предложението към съдебния район на Районен съд- гр. Костинброд, да преминат гр. Нови Искър и кметствата от район Нови Искър.”

Приложени са становищата на кметовете на села: Петър Велчев кмет на кметство с. Кубратово, Цветелина Гаврилова – кмет на кметство с. Локорско, Емил Алексиев – кмет на кметство с. Войнеговци, Светла Николова – кмет на кметство с. Световрачене, Светла Крумова – кмет на кметство с. Доброславци, Евгени Игнатов – кмет на кметство с. Житен, Йорданка Пенкова – кмет на кметство с. Мировяне, Валентин Павлов – кмет на кметство с. Негован, Валери Динчев – кмет на кметство с. Подгумер.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4