Един милион участваха в „Еразъм+”

През първата година от изпълнението си „Еразъм+“ — програмата с разширен обхват и по-добра пригодност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта — вече оправда очакванията. Благодарение на програмата, чиито бюджет за първата година надхвърля 2 милиарда евро, повече от един милион души имаха възможността да участват в 18 000 финансирани проекта. По-гъвкавите възможности за сътрудничество между секторите правят възможно също така в европейските системи за образование, обучение, младежта и спорта да се изпробват новаторски практики и допринасят за провеждането на реформи и за процеса на модернизация.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „През първата си година програмата „ Еразъм+“ се оказа наистина успешна. Впечатляващият брой участници в нея е доказателство, че програмата действително способства за подобряването на перспективите за заетост на младите хора, като им помага да придобият нови умения и опит и подкрепя модернизирането на европейските системи за образование и обучение и за младежта. Ще използваме тази популярност, за да достигнем до повече хора с различни интереси, профили и социален произход.“

Публикуваните днес данни показват, че още през 2014 г. повече хора са се възползвали от по- широка гама от възможности благодарение на програмата „Еразъм+“. През първата ѝ година чрез програмата е оказана подкрепа за рекордните 650 000 стипендии за мобилност на студенти, стажанти, преподаватели, доброволци и други млади хора и е открит пътят за първите студентски заеми за пълен курс на обучение за магистърска степен в чужбина. За първи път по линия на програмата бяха финансирани също така проекти за подкрепа на политиката, в които участват публични органи и международни организации, и бяха предоставени средства за проекти в областта на спорта.

Подсилената програма „Еразъм+“ осигурява също така по-силна подкрепа на своите бенефициери. Това личи от подобренията в признаването на обучението в чужбина, след като студентите се завърнат в родните си страни. Освен това мобилността на преподавателите и персонала е по-добре интегрирана в стратегиите за професионално развитие на собствените им институции.

Новата програма „Еразъм+“ е и по-отворена и поставя силен акцент върху насърчаването на социалното приобщаване, активното гражданство и толерантността. За тази цел е предоставена по-голяма финансова подкрепа от всякога за участниците, които разполагат с по-малко финансови средства, и за тези със специални нужди. За 2016 г. бяха поети задължения за още 13 милиона евро за финансирането на проекти, свързани с въпроси като социалното приобщаване на малцинствата, мигрантите и други групи в неравностойно социално положение. Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост.

Това доведе до увеличаване на възможностите за стажове и чиракуване по линия на програмата. Испания, Германия и Франция все още са най-предпочитаните от студентите дестинации В отделен доклад Комисията публикува днес и статистически данни за мобилността на студентите и персонала през последната академична година (2013—2014 г.) на предходната програма „Еразъм“ в областта на висшето образование, която е част от Програмата за учене през целия живот. Данните показват, че в нея са участвали рекорден брой студенти (272 000) и персонал (57 000) в сравнение с всяка друга предходна година.

През 2013—2014 г. Испания, Германия и Франция продължават да са трите най-популярни дестинации за образование и обучение в чужбина за студентите по програмата „Еразъм“. Освен това в новото проучване за регионалното въздействие на програмата „Еразъм“ се потвърждава, че участието в студентски обмен по линия на „Еразъм“ значително подобрява IP/16/141 шансовете на младите хора да си намерят работа на висококачествени ръководни длъжности, като това е особено вярно за студентите от Южна и Източна Европа. Контекст Програмата „Еразъм +“ има за цел да подкрепя модернизирането на системите за образованието и обучението и за младежта в Европа, като същевременно подобрява уменията на студентите, техните перспективите за заетост и активното им участие в обществото.

Седемгодишната програма (2014—2020 г.) разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро, което представлява 40 % увеличение в сравнение с предходните разходи и отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. „Еразъм+“ ще даде възможност на повече от 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. Програмата също така подкрепя транснационалните партньорства между заведенията за образование, за обучение и за младежта, за да се насърчат сътрудничеството и изграждането на връзки между сектора на образованието и този на труда. За първи път програмата предлага и специално финансиране за действия в областта на спорта, които да допринесат за развитието на неговото европейско измерение, както и за справянето със сериозните трансгранични заплахи, като например уреждането на изхода от спортни срещи и допинга.

Програмата също така подкрепя развитието на преподавателската и изследователската дейност в областта на европейската интеграция чрез дейности по инициативата „Жан Моне“. В публикувания днес основен доклад са представени първите резултати, постигнати една година след започването на програмата „ Еразъм+“. В него се съдържат данни, събрани от Комисията, както и от националните агенции и съответните изпълнителни агенции, които отговарят за изпълнението на програмата. В други два публикувани днес доклада се предоставя информация за последната година на изпълнение на програмата „Еразъм“ в областта на висшето образование. В тях се представя и регионална гледна точка относно въздействието на програмата.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4