Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд

Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд

Общински съвет – Елин Пелин обявява процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд.
В срок до 16 август 2019 г. кандидатите за съдебни заседатели предоставят документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, стая №20 в сградата на Община Елин Пелин.

РЕШЕНИЕ 1241 по Протокол №52/25.07.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин

                                                по точка 4 от дневния ред

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Наредба №7/28.09.2017г. за съдебните заседатели, издадена от Висшия съдебен съвет, във връзка с Предложение вх.№08-10101/1//11.07.2019 г. от Н. Плещов – Председател на Общински съвет-Елин Пелин по повод писмо вх. №08-10101/09.07.2019 г. от Председателя на Софийски окръжен съд и по предложение на постоянната комисия по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и транспорт”, Общински съвет-Елин Пелин

 

Р Е Ш И :

  1. Открива процедура по реда на Раздел II от Закона за съдебната власт за определяне на кандидати от съдебния район на община Елин Пелин за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд.
  2. 2. Избира петчленна Комисия в състав:

Председател: Стефан Стоилов – Общински съветник при Общински съвет-Елин Пелин

Секретар: Румяна Младенова – Обществен посредник на Община Елин Пелин

Членове:  1. Николай Плещов – Председател на Общински съвет-Елин Пелин

  1. Валери Брънзелов – Общински съветник при Общински съвет-Елин Пелин
  2. Симеона Попгеоргиева – Секретар на Община Елин Пелин,

които да изслушат кандидатите за съдебни заседатели, да извършат проверка на документите и изготвят доклад до Общински съвет-Елин Пелин.

  1. Утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд, както следва:

           3.1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

              – е на възраст от 21 до 68 години;

              – има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

              – има завършено най-малко средно образование;

              – не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

              – не страда от психически заболявания.

           3.2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

              – е съдебен заседател в друг съд;

              – е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

              – участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

              – работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

             3.3. Решението за откриване на процедурата се обявява в общинския вестник, в електронна медия, на интернет страницата на Община Елин Пелин  и на информационното табло на Общински съвет-Елин Пелин.

              3.4. Кандидатите следва в срок до 16.08.2019 г. да предоставят документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, стая №20 в сградата на Община Елин Пелин.

              3.5. Утвърждава образец на:

– Заявление за кандидатстване, съгласно Приложение №1 към настоящото решение;

– Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, съгласно Приложение №2 към настоящото решение;

– Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ, съгласно Приложение №3 към настоящото решение;

–  Данни за контакт по чл.68, ал.3, т.5 от Закона за съдебната власт, съгласно Приложение №4 към настоящото решение.

              3.6. Комисията извършва проверка на документите на кандидатите и изготвя списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

              3.7. Комисията изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, което ще се проведе на 02.09.2019 г. в сградата на Община Елин Пелин.

              3.8. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

              3.9. Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването и проверката на подадените от кандидатите документи, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
          

Необходимите документи за кандидатстване може да свалите от посочените приложения:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4