Предстои обществено обсъждане за новия ОГП на София, касаещ “Илиянци” и “Требич” (СКИЦИ)

Предстои обществено обсъждане за новия ОГП на София, касаещ “Илиянци” и “Требич” (СКИЦИ)

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община (Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД19-РД56-20/28.01.19  на кмета на СО – район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на задание за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ ( план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост ) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци запад“ до река „Блато“ и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река „Блато“ до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“.

 

  Заданието за ПУП ще бъде представено на обществеността на :

 

 12.02.2019 г. от 17:30 ч. в  читалище „Отец Паисий“, кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“ № 61 

15.02.2019 г. от 17:30 ч. в 63 ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, ул. „Леденика“ № 12

 

 

 

  Писмени становища по проектозаданието могат да се подават:

–  до 20.02.2019 г.  за кв. „Илиянци“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

  –  до 25.02.2019 г.  за кв. „Требич“ по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в деловодството на СО – район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Люба Лукова – гл. архитект на СО –  район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 28.02.2019г. от 17:00ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4