Район “Надежда” стана част от уникален проект

Район “Надежда” стана част от уникален проект

Район “Надежда” е един от четирите столични района, в които стартира пилотен проект за предоставяне на над 70 административни услуги изцяло по административен път.

Проектът ще се реализира първо в районите “Надежда”, “Триадица”, “Сердика” и “Банкя”, като се предвижда в рамките на 3 до 6 месеца да приключи тестовият режим.
“През есента гражданите ще могат да използват тези услуги и в останалите 20 района на града ни.” Това каза зам.-кметът на София Владимир Данаилов, който отговаря за направлението „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.

Новият начин на използване на административните услуги, който не изисква от гражданите да ходят на гише, да подават и да чакат различни видове документи, е част от цялостната Стратегия за дигитална трансформация на София. Документът, който предстои да бъде гласуван в Столичния общински съвет, беше представен от съветниците от ГЕРБ Николай Стойнев и Христиан Петров.

“Стратегията е резултат от 18-месечна работа по проект с Европейската комисия. Беше подписан договор и с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за оценка на идентифицираните в Стратегията дейности по дигитализацията и за изготвяне на методология за оценка на дигитални проекти. Търсената цел е във всеки един момент София да разполага с достатъчен брой проекти с високо ниво на готовност и идентифицирани източници на финансиране” – каза Николай Стойнев.

Сред новите услуги, които ще са достъпни по електронен път, са:

 1. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
  2. Издаване на удостоверение за правно ограничение
  3. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
  4. Припознаване на дете
  5. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
  6. Издаване на удостоверение за декларирани данни
  7. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от Семейния кодекс и по право – по чл. 173 от СК)
  8. Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
  9. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
  10. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
  11. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
  12. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
  13. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
  14. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
  15. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
  16. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър.

От 2021 година се очаква да бъде въведена и централизирана система за класиране и записване в първи клас. Тя предвижда родителите да могат да се запознаят с училищата, критериите за прием, да подадат документи и да запишат детето си изцяло онлайн.

“Всяка година над 167 училища обявяват прием на нови ученици. Родителите избират училища, ходят лично да подават документи, чакат, носят други документи за записване, а това е дълъг процес. Целта е да стане електронен, бърз, прозрачен и удобен, така както стана за детските градини. Напомням, че от 11 документа, които родителите носеха, вече 2 не са необходими, те се получават служебно. Надявам се, че и останалите скоро няма да бъдат искани от семействата”, обясни Владимир Данаилов.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4