От РС Елин Пелин предупредиха за телефонни измами срещу гражданите в извънредната ситуация

От РС Елин Пелин предупредиха за телефонни измами срещу гражданите в извънредната ситуация

В рамките на изминалите дни служители на районния съд в гр. Елин Пелин ни сигнализираха по повод получени обаждания, които имаме основание да считаме за опит за телефонни измами и които са с приблизително еднакво съдържание и намираме за пряко свързани с въведения към момента силно ограничен достъп на граждани и адвокати до сградите на съдилищата в цялата страна във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

Разговорите са приблизително следните:

Лице, представящо се за служител във „финансова институция“, звъни на (да речем) г-жа Иванова. Представя се само с фамилно име и не предоставя наименование на финансовата институция с цел защита на лични данни.

Уведомява г-жа Иванова, че срещу нея се води гражданско дело в съда за непогасени задължения по кредит, който тя е теглила преди години и не е изплатила напълно, към момента на обаждането по делото се изготвят експертизи, но ако г-жа Иванова се съгласи да си плати директно на институцията само кредита (главница и лихви), делото ще бъде прекратено и няма да я обременяват с разноски. Отказва се информация за съда, пред който е заведен иска и за номера на делото. Ден по-късно мобилният номер, от който са я търсили вече не отговаря. Госпожа Иванова не е получавала съобщения от съд или съдебен изпълнител за образувано срещу нея гражданско дело нито на постоянния, нито на настоящия си адрес. Не са я уведомявали по телефон, поща или какъвто и да е друг начин нито от финансовата институцията, нито от съда.

 

Съществува установена практика колекторски фирми и такива за бързи кредити да уведомяват по телефон длъжниците си за просрочени задължения, но какво от информацията в този разговор е съмнително:

 • ЛИЧНИ ДАННИ по смисъла на ЗЗЛД е понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Отказът да се предостави информация относно наименованието на финансовата институция с цел запазване на личните данни на последната  абсурденВсички юридически лица подлежат на вписване в различни по вид публични регистри. ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ – такива биват най-често колекторски фирми, които изкупуват стари кредити от банки или фирмите, отпускащи бързи кредити. Има разлика между кредитна институция (това са банките) и финансова такава – чл. 2 и 3 ЗКИ. За да извършват дейност по отпускане на кредити финансовите институции подлежат на вписване в ПУБЛИЧЕН регистър към БНБ. В един от случаите лицето се представя за служител на банка.

 • САМИЯТ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ – всеки договор за кредит задължително има номер и дата. От проведения в един от случаите разговор с госпожа, представяща се служител на финансова институция при поискване на договора за кредита, съответно номер и дата на сключване, такава информация е отказана под претекст, че разполагат с договора, но той се намирал в друга сграда на институцията – Архив и не могат към момента на обаждането да го индивидуализират.
 • ЗАВЕДЕНО И ВИСЯЩО СРЕЩУ ДЛЪЖНИКА ДЕЛО В СЪД – не се конкретизира съдилището, пред което е заведено делото, не се предоставя номер на дело. Насрещните страните по дела нямат право да се уведомяват едни други за заведените помежду им дела – няма житейска пречка, но липсва правно значение по отношение валидност на извършено действие, броене на срокове и пр. Съдът е длъжен да издири и уведоми ответната страна за образуваното срещу нея дело.
  ***
 • ИЗВЪНСЪДЕБНО ПЛАЩАНЕ ДИРЕКТНО НА  ИНСТИТУЦИЯТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ВИСЯЩОТО ДЕЛО – дори при такава хипотеза, следва да се състави изричен документ, в който изрично да се закрепи волята на ищеца, че иска прекратяване на делото поради плащане и не претендира съдебни разноски, който да се депозира по делото.

Съветваме всички граждани в такива случаи на съмнителни телефонни разговори да подават сигнал на телефон 112, намираме, че би било полезно да се запознаете с един минимум от информация на гражданите в случай на получаване на такова обаждане, в хода на което НЕ се предоставят данни от иницииращия разговора като наименование на институция, договор, съдилище, номер на дело и пр., за да можем освен здравето, да се опитаме максимално да защитим и другите им права и интереси.

С настоящата публикация целим и максимално да защитим авторитета и работата на Съда като институция. Имаме предвид следното:

 • В чл. 3 от ЗМДВИП е предвидено, че за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение СПИРАТ да текат определени срокове, предвидени в други закони. Това означава, че за периода на извънредното положение се преустановява тяхното действие и свързаните с изтичането на срока последици. След отмяната на извънредното положение съответният срок продължава да тече от там, от където е бил спрян. Ефектът на спирането на сроковете в извънредно положение е запазване на статуквото от преди въвеждане на извънредното положение и предотвратяване настъпването на каквито и да било вредни последици за всяка една от страните по делата. В обсега на тази разпоредба попадат и процесуалните срокове по тези граждански дела, най-грубо казано, за събиране на просрочени кредити. Пълен текст на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150
  ***
 • Съгласно приетите АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ЗА СЪДИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол №11 от 31.03.2020 г.)  се преустановява разглеждането на всички видове граждански дела, с изрично предвидени изключения, СРЕД КОИТО РАЗГЛЕЖДАНАТА ХИПОТЕЗА НЕ ПОПАДА.  Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 по протокол 10/16.03.2020 г. Пълният текст на мерките може да бъде намерен на официалния сайт на ВСС – http://www.vss.justice.bg/page/view/104970
  ***
 • След отпадане на извънредното положение всеки гражданин може да направи справка на място в регистратурата на съответния съд  (както по постоянен, така и по настоящ адрес) дали срещу него има образувани дела. В деловодствата на съдебноизпълнителните служби при районните съдилища също всеки може при лично явяване да получи информация за наличие/ липса на изпълнителни дела срещу него. Подробна информация има на интернет страницата на РС – Елин Пелин –  https://elpelin-rs.justice.bg/bg
  ***
 • Към Камарата на частните съдебни изпълнители на Република България има създаден Централен регистър на длъжниците /ЦРД/ на Република България, който представлява централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. За достъп и извършването на справка в регистъра има подробна информация на следния адрес – https://newregistry.bcpea.org/
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4