Удължиха срока за кандидатстване по програма „Културно наследство“

Удължиха срока за кандидатстване по програма „Културно наследство“

Столична община удължава срока за приемане на заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“ до 30 септември 2021 година.

Програмата има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община като подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столична община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на Правилата за работа на Програмата. Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Насоки за кандидатстване и пакетът от необходими документи са публикувани на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“.

Заявления се подават в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, на адрес: гр. София – 1000, ул. „Сердика“ № 5, до 17:30 часа на 30 септември 2021 г.

https://www.sofia.bg/…/ud-lzava-se-sroka-za-priemane-na…

Categories: Столица

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4