Искат премахване на статуята на Света София, всъщност тя символизира…

Искат премахване на статуята на Света София, всъщност тя символизира…

През последните месеци наблюдаваме интересна дискусия из социалните мрежи по обявената за “Света София” статуя на бул. “Тодор Александров” в София.

Във връзка със статуята на Смъртта в центъра на столицата на България мнозина все още не могат да осъзнаят следното:
– черните дрехи са траурно облекло;
– в дясната си ръка статуята държи погребален венец;
– в лявата си ръка статуята държи монети, с които по традиция се затварят очите на мъртвите;
– върху ръката на статуята е кацнала кукумявка – птицата на смъртта в българската народна традиция;
– върху лицето си статуята носи златна погребална маска – според древната тракийска традиция.
Интересно, каква ли, както е модно да се казва, “енергия” излъчва този погребален символ в символичния център на България?

За по-наблюдателните: Тази статуя от кръста надолу физиологично не отговаря на жена, а с деколтето, кукумявката, черния венец, черните дрехи и сатанинско черни очи най-малко на праведен човек, камо ли на светица. След паметника “1300 години България” да бъде премахната и статуята на Света София от центъра на столицата. За това настояват активисти в няколко групи във Фейсбук, според които монументът символизира смърт, а изработената от Георги Чапкънов фигура представлявала “древен женски демон, покровител на проституцията. ” „Този паметник няма място в центъра на София – в него няма нито един християнски символ“, обяснява един от инициаторите на идеята за премахване на статуята. „Жена, облечена в траурно черно, държаща погребален, преклонен в ниско положение венец в едната ръка, а в другата – монети, с които се закриват очите на мъртвите, с кукумявка (данайска сова) – птицата на смъртта в българската митология, а върху лицето й – златна погребална маска, с кухи очни ябълки като на шумерското божество Лилит – нощен женски демон, покровител на проституцията в Месопотамия и фалос, прозиращ през ефирна материя. Това е статуя на смъртта.“, гласи публикация в една от групите в социалната мрежа, завършваща с въпрос: „Да се махне ли това чудо от центъра на столицата ни?“ „“Тази статуя е проклятие над София и българския народ пред Бога“, коментира друг. Засега обаче не е постъпило официално искане за премахване на статуята, посочват от общината, цитирани от „Телеграф“.
Историята зад паметника: При кметуването на Сте­фан Со­фи­ян­с­ки, кой­то бе­ше из­би­ран три по­ред­ни ман­да­та, сто­ли­ца­та се сдо­би с ези­чес­ки па­мет­ник. До вхо­да на со­фийс­ко­то мет­ро при „Бул­банк” пре­ди има­ше па­мет­ник на Ле­нин.  Той бе­ше пре­мах­нат и на не­го­во мяс­то през 2001 г. се из­ви­си на ви­сок пос­та­мент-ко­ло­на фи­гу­ра­та на псев­до „Св. Со­фия”. От ка­за­но­то по-го­ре, ста­на яс­но, че Све­та Со­фия оз­на­чава Бо­жия Пре­мъд­рост (или Бог-Сло­во). Или с две думи, то­ва е вто­ро­то ли­це на Све­та Тро­и­ца – Иисус Хрис­тос. И вмес­то Той, ка­то сим­вол на на­ша­та сто­ли­ца, е из­диг­нат друг. Според официалното обявление на паметника “скул­п­то­рът Ге­ор­ги Чап­къ­нов ни е пред­с­та­вил ед­на строй­на и кра­си­ва мла­да же­на с кре­пос­т­на ко­ро­на на гла­ва­та. Тя дър­жи в дяс­на­та си ръ­ка лав­ров ве­нец, а на ля­ва­та й ръ­ка е кац­на­ла со­ва – в ези­чес­ки вре­ме­на та­зи пти­ца е би­ла сим­вол на мъд­рост­та.” 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4