Практикум на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Педагогика”

Практикум на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Педагогика”

В административната сграда на СО район „Надежда” се проведе практикум на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Педагогика”, специалност „Педагогика на девиантното поведение”.

Секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни дискутира с бъдещите специалисти превантивната и корекционно – възпитателната дейност на комисията, нейните методически функции и взаимодействието й с другите институции.

Обсъдиха се актуални въпроси, разгледаха се сложни казуси, като се обърна особено внимание на средствата и начините за стимулиране и утвърждаване на асертивното поведение.