Приключиха дейностите по проект “Насърчаване използването на медиацията в “Надежда“

Приключиха дейностите по проект “Насърчаване използването на медиацията в “Надежда“

Приключиха дейностите по проект “Насърчаване използването на медиацията в Столична община район „Надежда“, който се изпълняваше от Център за разрешаване на спорове, в партньорство с район „Надежда“ и е финансиран по Програма “Европа” 2023 на Столична община по Приоритетна област 2: „Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото“.

Основната ни цел беше да развием добро партньорството между Столична община, район „Надежда“ и Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ за повишаване на информираността на гражданите за прилагане на медиацията при спорове и конфликти, както и преодоляване различни форми на агресия и форми на насилие, проявявани в общността и в семейството. Изключително сме благодарни на кмета и на служителите от администрацията на СО район „Надежда“ за ефективното сътрудничество. Интереса и подкрепата, които получихме направиха работата ни ползотворна и очакваме проектът да получи своето развитие в бъдеще като Приемната да продължи своята работа, нуждаещите се от подкрепа граждани ще продължат да имат достъп до нея, за да имат информиран избор, когато избират към кого да се обърнат за съдействие при решаване на проблемите им.
В създадената по проекта Приемна за Медиация към район „Надежда“ на Столична община гражданите вече имат възможност да решават възникналите спорове с помощта на медиация. В Приемната те биват информирани за възможностите, които им дава медиацията, предоставят им се информационни материали, както за медиацията, така и за медиаторите, които могат да съдействат за разрешаване на специфични конфликти. Медиацията спестява време, средства и усилия, позволява гъвкав подход при намиране на решение, а разрешаването на спора става по начин, който е изгоден за двете страни.

За осигуряване на устойчивостта на проекта бяха обучени за медиатори четирима служители на районната администрация. Те ще прилагат в дейността си медиаторски техники и ще могат да провеждат медиации, съвместно с опитни медиатори, доброволци.

Изработен и широко разпространен е плакат, който включва информация за работата на Приемната по медиация, какви услуги предлага и как гражданите могат да се възползват от предоставяните в нея услуги. Серия беседи, публични срещи и семинари дадоха гласност на проекта.

Проведе се и обща среща между медиаторите и служителите от районната администрация, на която се представиха резултатите от проекта. Отчете се възможността за въвеждането на медиацията като услуга, която би могла да се предоставя от общината, посредством обучение на служители с допълнителна квалификация „медиатор“ на позициите, в които се посредничи при затруднен или нарушен диалог на общината с гражданите.

Информация за проекта, за медиацията като възможност на гражданите да решават споровете помежду си достигна до над 5000 души отчетени по различни критерии : от получили печатни материали, включили се в събития, участвали в консултации, беседи семинари, медиации съкварталци, до хора гледали интервюта и снимки от събитията проведени по проекта. Друг начин по който информацията по проекта достигна до надежденци е от електронната платформа на фейсбук, чрез сайта на районната администрация, на която е създаден информационен масив за популяризиране на медиацията сред жителите на района, посредством ежеседмични публикации на материали за медиацията, както и от статии и материали на други печатни и електронни медии.

Със сигурност проектът доведе до повишаване на информираността на гражданите за прилагане на медиацията при спорове и конфликти в общността и в семейството с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността. Даде се гласност на възможностите, които медиацията дава за разрешаване на конфликтни ситуации в семейството, между съседи и в общността, и ще работи за установяване на устойчива подкрепа на общината към гражданите при решаване на важни за тях спорове чрез медиация и други форми на социална подкрепа.

От проведени над 20 срещи с граждани в приемната, споровете, които бяха сподолени са предимно междусъседски или семейни, но има и такива между колективи. Приключили със споразумение са 2 медиации и още четири продължават да се водят. От започналите и приключилите медиации, разрешаването на конфликта със способите на медиацията е 100%. Дори по другите 4 медиации да не се стигне до споразумение, статистиката по този проект ще сочи над 80% сключване на споразумения в разрешаване на спорове преди конфликта да се е разраснал. Ние сме оптимисти за приключването и на другите медиации, които се водят.
Периодът за изпълнение на посочените дейности е кратък, а за да се разгърне повече използването на медиацията и проследяването на резултатите е необходимо повече време
Вярваме, че чрез популяризирането на медиацията за мирно разрешаване на конфликти и постигане на споразумения, в полза на всички заинтересовани страни, ще се повиши качеството на съвместния живот в общината.