Междинна конференция по проект “Изпълнение на мерки от плана за опазване на белооката потапница (AYTHYA NYROCA) в Република България“

Междинна конференция по проект “Изпълнение на мерки от плана за опазване на белооката потапница (AYTHYA NYROCA) в Република България“

На 14 ноември 2023 г. в гр. София, екипът на сдружение „Добри алтернативи“ представи актуална информация относно реализираните дейности и постигнатите резултати по проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01 „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“ по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици- 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на белооката потапница (Aythya nyroca), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в България 2014 – 2023 г. Тази обща цел ще се постигна чрез няколко специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на състоянието на местообитания на вида в България.
СЦ 1 ще се постигнe посредством резултатите от Дейности 2 и 3 от проекта, свързани с подобряване на местообитания в BG0002104 Цибърско блато, BG0002028 Комплекс Стралджа, BG0000335 Карабоаз, BG0000334 Остров.

Специфична цел 2: Намаляване на съществуващите рискове за вида, причинени от антропогенни фактори.
СЦ 2 ще се постигне посредством резултатите от Дейност 4 от проекта, а именно: Разработване на програма за екстензивно рибовъдство, отразяваща необходимите стопански дейности в рибовъдните стопанства, съобразени с изискванията на белооката потапница към местообитанията.

Приключени са следните дейности по проекта: дейност 1 „Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта“, дейност 2 „Извършване на предпроектни проучвания за конкретизиране на действията за подобряване на местообитания на белооката потапница, по мярка 8.2.1 от

Планът за действие за опазване на вида“ и дейност 4 „Разработване на програма за екстензивно рибовъдство, отразяваща необходимите стопански дейности в рибовъдните стопанства, съобразени с изискванията на белооката потапница към местообитанията, по мярка 8.2.2 от Плана за действие на вида“.

Продължава изпълнението на дейност 3 „Предприемане на действия на терен за подобряване на местообитания на белооката потапница по мярка 8.2.1 от Плана за действие за опазване на вида“, която се изпълнява в ЗЗ BG0000334 Остров, област Враца, община Оряхово, с. Остров, м. Блатото. Чрез изпълнение на мерки за възстановяване на бивши гнездовища на вида, едни от които създаване на открито водно огледало, се създават следните екологични функции: миграционна станция за водолюбивите птици, водозадържаща функция (частично), поддържане на биоразнообразието.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 785 202.00 лв., от които 1 517 421.70 лв. европейско и 267 780.30 лв. национално финансиране.


Проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg