ПОКАНА за конференция по проект

ПОКАНА  за конференция по проект


ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Сдружение „Добри алтернативи“ има удоволствието да Ви покани на междинна конференция по проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01 „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Конференцията ще се проведе на 14.11.2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала „Форум“ на хотел “Форум”, гр. София, бул. “Цар Борис III” 41.

Програма:
10:45 ч.-11:00 ч. – Регистрация на участниците
11:00 ч.-11:45 ч. – Откриване и представяне на проекта
11:45 ч.-12:00 ч. – Дискусия
12:00 ч. – Закриване на конференцията

Заповядайте!

С уважение,
Екипът на Сдружение „Добри алтернативи“


Проект BG16M1OP002-3.027-0001-C01Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (Aythya nyroca) в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg