До края на май можете да поискате подмяна на отоплителни устройства

До края на май можете да поискате подмяна на отоплителни устройства

Крайният срок за подаване на нови заявления/формуляри за участие по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е до 31.05.2023 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р. България.

Извеждането от експлоатация на старите отоплителни уреди на дърва и въглища и замяната им с нови и екологични начини на отопление – да се намалят емисиите на прахови частици и подобри качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община е основната цел на проекта, напомниха от екипът по управление на проекта в Столична община.

До настоящия момент по проекта са подадени над 9700 броя заявления, сключени са 7775 броя договори с крайните получатели за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови уреди на пелети, на природен газ и на електричество (климатици).

В резултат на извършените инвестиционни мерки по проекта, вече са доставени, монтирани и въведени в експлоатация общо 8626 броя нови екологични отоплителни уреди (в т.ч. 2696 бр. отоплителни уреди на пелети, 260 бр. отоплителни уреди на природен газ и 5670 бр. климатици).

 


Демонтирани и изведени от експлоатация са общо 5252 броя стари отоплителни уреди на дърва и въглища.
Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е със срок на изпълнение 54 месеца. Общата му стойност е 44 307 919,73 лв., от които 37 661 731,77 лв. европейско и 6 646 187, 96 лв. национално съфинансиране.