Стартира проект “Топъл обяд в район “Надежда”

Стартира проект “Топъл обяд в район “Надежда”

Започна изпълнението на проект „Топъл обяд в район „Надежда“, който се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

В работните дни до края проекта /договорен срок за изпълнение до 31.12.2023 г./, ще бъде доставяна топла храна в открит пункт за раздаване / “Клуб на инвалида и пенсионера“ в ж.к. „Свобода“, пред бл. 20А/ и с доставка до дома за отдалечено живеещи и трудно подвижни потребители.
Основна цел на проекта е предоставянето на топъл обяд на уязвими граждани. Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Конкретните целеви групи са регламентирани в специална наредба.

Допустими целеви групи са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.
След запълване обхвата на Проекта, кандидатите ще бъдат включвани в резервен списък. Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика.

Всеки кандидат за проекта, следва да попълни и представи:
– Приложение 1: Заявление декларация
– Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.
Документи на кандидат-потребители се приемат всеки делничен ден (от понеделник до петък) в Деловодство на район „Надежда“ с адрес ул. „Кирил Дрангов“ 55, работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка. При достигане на максимален брой потребители и наличие на допълнително одобрени кандидати, същите ще бъдат добавяни в резервен списък.
За повече информация може да се свържете с нас на телефон: 02 495 11 37 и e-mail: info@so-nadejda.com

Проектът се координира от Агенция за социално подпомагане (АСП), в качеството и на Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+).