Информационна среща в “Надежда” по повод енергийната ефективност в многофамилни сгради

Информационна среща в “Надежда” по повод енергийната ефективност в многофамилни сгради

Информационна среща на тема въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради беше проведена на 8 февруари в район “Надежда“.

Станахме свидетели на силен интерес от страна на представителите на различни етажни собствености в район “Надежда” и тяхната активност до момента.
Процедурата по саниране е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, а гражданите на район „Надежда“ могат да кандидатстват най-късно до 10 май 2023 г. Районните администрации са водещ партньор и всяка етажна собственост трябва да подаде определения от управляващия орган пакет документи, в Деловодство на район „Надежда“.(ул. „Кирил Дрангов“ 55, с работно време: понеделник-петък, от 8.30 ч до 17.00 ч.). Впоследствие, районът подготвя и подава проектно предложение до Управляващия орган, в срок до 31 май 2023 г.

 

“В първия етап на Програмата безвъзмездното финансиране е в размер на 100 ПРОЦЕНТА, затова целта е да подготвим максимален брой проектни предложения, за да се възползваме от тази възможност“, обясни на присъстващите инж. Димитър Димов, кмет на района.

За кандидатстващите след крайния срок (10 май 2023 г.), размерът на безвъзмездната финансова помощ се намалява до 80%. Това на практика означава, че собствениците ще трябва да платят 20% от разходите за санирането.

Сред основните стъпки за участие в Процедурата са: собствениците на имоти да създадат Сдружение на собствениците, да се изготви технически паспорт, да се направят техническо обследване и обследване за енергийна ефективност. Изготвянето на тези документи първоначално е за сметка на етажната собственост. Средствата за тази цел ще бъдат възстановени при одобрение на предложението и сключване на договор за финансиране.

Всички подадени предложения за саниране ще бъдат оценени с точки според различни критерии, като например колко енергия се предвижда да бъде спестена; очакваното намаление на въглероден двуокис в резултат на санирането; брой на отделните жилища в блока; какъв е делът на съседите, които са подкрепили санирането и др. Средства за саниране ще бъдат отпуснати за проектите, събрали най-голям брой точки. Най-много точки се получават за процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки. Максималният брой точки е 140, а минималният – 72. Колкото по-голям е блокът и колкото повече собственици участват в сдружението, толкова е по-голям шансът да се спечели.


Всяко Сдружение само ще избира фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и направят техническото и енергийното обследване.

Отговорни лица, към които гражданите могат да се обръщат за информация в район „Надежда“ са:

инж. Георги Александров – 0889 522 408 – iib_nadejda@mail.bg
инж. Бойко Дръндарски – 02 495 11 42 – iib_nadejda@abv.bg
Симона Терзиева, юрисконсулт – 02 495 11 49 – s.terzieva@so-nadejda.com
Йорданка Панова, отговаря за регистрация на Сдружения на собствениците: етаж 1, стая 117, тел. 02/495-11-37.
Допълнителна информация и необходимите документи за кандидатстване, вижте в Насоките на Процедурата:
https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…