Браво! Кметът на „Надежда“ спря проект за изграждане на крематориум в „Триъгълника“

Браво! Кметът на „Надежда“ спря проект за изграждане на крематориум в „Триъгълника“

Инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ издаде отрицателно становище във връзка с постъпило инвестиционно предложение от фирма „ХАРОН ПЛЮС“ ЕООД.

Кметът възрази срещу предложеното от тях изграждане на „Съоръжение за кремиране на тленни останки“ в работна база на дружеството в имот в кв. „Триъгълника“.

Инвестиционното предложение предизвика висок обществен интерес, подкрепен с изричен писмен отказ на жители на кв.“Триъгълника“, под формата на подписка от 280 граждани и онлайн петиция, подписана от 130 граждани на квартал „Тригълника“.

Той посочи, че изграждането на крематориум в непосредствената близост до жилищни сгради би подсилило притесненията на гражданите от замърсяване на околната среда. Практиката показва, че инсталации с внедрено контролирано горене са снабдени с допълнителна система за мониторинг в реално време от компетентните органи. Такава система в инвестиционното предложение на „Харон плюс“ ЕООД не е предвидена. Посоченото обстоятелство не дава пълна прозрачност на количествата вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух.

На основание всичко гореизложено, в качеството му на лице пряко ангажирано с опазването на околната среда и осигуряването на висок стандарт за живеене в поверения му район, той счете, че е налице съществен обществен интерес срещу обявеното инвестиционно намерение.

Становището му е изготвено при стриктно спазване на изискванията на чл.4, ал.2 и чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, като е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата чрез побликуване на съобщението на интернет страницата на района и чрез поставяне на същото на информационно табло в сградата на районната администрация с адрес: гр.София, ж.к.“Надежда“, ул.“Кирил Дрангов“ № 55 за изразяване на становища от заинтересованите лица.

Инж. Димов призовава РИОСВ – София, както и всички отговорни инситуции, да откажат неговата реализация не само в посочения поземлен имот, но и на територията на целия район „Надежда“.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4