Как се отпуска месечна целева помощ за деца в извънредно положение?

Как се отпуска месечна целева помощ за деца в извънредно положение?

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;

двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;

двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;

двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.

средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата.

Размер на помощта:

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:

* за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.)

* за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (975 лв. за 2021 г.).

  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:

* за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв. за 2021 г.

* за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. за 2021г.

  1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:

* за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв. за 2021 г.

* за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 243,75 лв. за 2021г.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

Как се кандидатства за отпускане на помощта:

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

  1. Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:

трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

извършване на услуги с личен труд;

дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

стипендии;

други доходи

  1. Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;
  2. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);
  3. При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 4.

Къде и как се подава заявлението-декларация:

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

лично, като се прилага лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;

по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4