Търсят се служители за патронажна грижа

Търсят се служители за патронажна грижа

Във връзка с изпълнението на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, СО – район „Сердика“ търси да назначи лица на срочен трудов договор на длъжност „Раздавач, доставчик – ръчно“ за подпомагане на нуждаещи се лица.

Желаещите да заемат посочените позиции е необходимо да представят следните документи: заявление, автобиография, копие на документ за завършена степен на образование в деловодството на СО – район „Сердика“, адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“№88, ет.2, стая 225, в срок до 𝟮𝟯.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟭 г
.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4