Район “Надежда” приема заявления за компенсация на неприети деца в системата на предучилищното образование

Район “Надежда” приема заявления за компенсация на неприети деца в системата на предучилищното образование

Район „Надежда“ приема заявления за компенсация на неприети деца в системата на предучилищното образование.

Родителите на деца в предучилищна възраст (от 3 години – до постъпването им в първи клас), неприети в общински или държавни градини или училища, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет.

Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование.

Необходимите документи се подават в район „Надежда“,  на адрес: ул. „Кирил Дрангов“№55 , първи етаж – Деловодство от 8.30 ч. до 17.00 ч. в периода от 23.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия за периода 01.01.21г. – 14.09.21г. на  учебната 2020/21 година.:

 1. Детето  е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район  се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето  не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или  по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

 

Списък документи/ предоставяни от районната администрация:

 1. Заявление – Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Изтегли тук)
 2. Декларация за защита на личните данни (Изтегли тук)

 

 1. Данни за контакти на подателя: телефон, електронен адрес

 

      Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:

 1. Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
 2.  Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;
 1. Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 3. Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
 4. Прeдавателно – приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 5. Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 6.  Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 7. Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

 

Одобрение и срокове за подаване на Искане за компенсации

След  получаване на информация за одобрение на разходите от кмета на район „Надежда“ за учебната 2020/21 година, родителите подават искане в районната администрация до 5-то число на месеците:

През месец юни – за периода 01.01 – 31.05.21г.

През месец октомври – за периода 01.06 – 14.09.21г.

В искането родителят декларира, че са изпълнени изискванията по чл.3, ал.1 от Наредбата, както и предоставя информация за банкова сметка за изплащане на компенсациите, предвид спазване на противоепидемичните мерки.

За всяка следваща учебна година, след одобрение на заявлението с приложените документи, исканията се подават до 5-то число на месеците на текущата година, както следва:

Месец ноември – за периода 15.09 – 31.10

Месец януари – за периода 01.11 – 31.12

Месец март – за периода 01.01 – 28.02

Месец май – за периода 01.03 – 30.04

Месец юли – за периода 01.05 – 30.06

Месец октомври – за периода 01.07 – 14.09

Заявление

Декларация- родителско съгласие за дете


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4