Отчетоха спад на престъпността в Елин Пелин

Отчетоха спад на престъпността в Елин Пелин

През изминалата 2020 г. местната комисия за борба с противообществените прояви в Община Елин Пелин  отбелязва намаляване броя на образуваните и проведените възпитателни дела. за 2020 г. са само 7, в сравнение с 2019 г., когато същите са били 22 на брой.

Основните противообществени прояви, извършени през 2020 г. са кражби /джебчийски и от магазини/, вандалски прояви, както и управление на мотопед без регистрационни табели и без свидетелство за управление.

Наложени са следните възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН: „Предупреждение“, „Засилени грижи от страна на родителите“, „Консултации с психолог“ и „Общественополезен труд“.

Съставени са актове и наказателни постановления по чл. 15, ал. 3 от ЗБППМН на родители на непълнолетни извършители на противообществени прояви, на обща стойност 750.00 лв.

Съставът на МКБППМН включва психолог, логопед и обществени възпитатели, които провеждат консултации с децата в Консултативния кабинет към Местната комисия. Консултациите с психолог и логопед са напълно безплатни и се провеждат след подадена заявка към МКБППМН от директори, учители или родители за работа с деца с противообществени прояви, с обучителни трудности, с проблеми в комуникацията и социализацията, с различни комуникативни нарушения, както и при наличие на агресия и насилие между деца.

През 2020 г. психологът е провел индивидуални консултации с 15 непълнолетни и 11 семейни консултации с малолетни и непълнолетни и техните родители. При активност и ангажираност от страна на родителите, съвместната работа дава резултат и проблемните ситуации се решават по-бързо и дългосрочно.Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост също подава заявки към психолога на МКБППМН за работа с деца и техните семейства.

През 2020 година кабинета към МКБППМН беше посетен от 17 деца с различни комуникативни нарушения в развитието – заекване, артикулационни нарушения, ротацизъм, сигматизъм. При всяко дете, посещаващо логопед, се провежда скрининг тест, изследва се цветовия гнозис и пространствена ориентация на децата, провежда се артикулационна гимнастика пред огледало и след логопеда.

През 2020 г. бяха издадени и разпространени информационни материали /флаери/ и силиконови гривни с надпис „Не на тормоза в училище“ по повод Деня на розовата фланелка в края на февруари месец.

Поради въведеното през март 2020 г. извънредно положение в България и обучението на учениците от разстояние в електронна среда, заплануваните превантивни лекции и програми бяха проведени единствено през месеците септември и октомври,  в отделни класове в някои училища от общината. Проведените лекции от външен лектор бяха на тема „Тормоз и кибертормоз“ и „Видове зависимости – енергийни напитки, алкохол, цигари и наркотични вещества“.

Секретарят на МКБППМН е член на пробационен съвет към Пробационна служба Елин Пелин, откъдето се нформира редовно за наложено наказание „пробация“ на непълнолетни,  с които при необходимост работят психолог, обществен възпитател и образователен медиатор към МКБППМН.
През 2020 г. има две непълнолетни лица, с наложена пробационна мярка за шофиране без свидетелство за управление и в нетрезво състояние.

Секретарят на МКБППМН участва в изготвянето на програми и обучения за непълнолетните, както и при изготвяне на оценка за риска от повторно нарушение.

През 2020 г. няма деца от община Елин Пелин, настанени във Възпитателно училище-интернат и Социално-педагогически интернат, нито напуснали такива заведения.

Секретарят на МКБППМН, заедно с експерти от отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“ и представители на Отдел „Закрила на детето“ и РУ Елин Пелин, регулярно изпълняват дейности по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Правят се обходи по местоживеене на децата, които не посещават редовно училище. Консултират се родителите за необходимостта от образование, а при повторно нарушение на някои се налагат санкции чрез издаване на актове и наказателни постановления.

Поради ниския социален статус на някои семейства, Община Елин Пелин ги подпомогна с дрехи и обувки. В резултат на съвместната работа на институциите, през 2020 г. десет деца, отпаднали от образователната система, са реинтегрирани обратно.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни изказва своята благодарност към Пенка Александрова – логопед,  Ренета Радева – психолог и Росица Стефанова – образователен медиатор, както и на всички обществени възпитатели към МК.

Благодарност и към Петя Тодорова – Пашкурова и целия екип на Отдел „Закрила на детето“, както и на РУ Елин Пелин в лицето на Гинка Христова – инспектор „Детска педагогическа стая“ за ползотворната съвместна дейност, съдействие и компетентност.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4