Започва прием на заявления за “Топъл обяд” през 2021 г.

Започва прием на заявления за “Топъл обяд” през 2021 г.

Район “Надежда”, Столична община разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Основна цел на проекта е приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

Проектът ще се реализира от дата на избор на доставчик на услугата до 27.04.2021 г. чрез доставка до адрес на потребителя, при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

Допустими целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане”.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2 Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

Документи на кандидат-потребители се приемат от 14.12.2020 г. (понеделник) в Деловодство на район “Надежда” с адрес ул. “Кирил Дрангов” 55, работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. . След запълване обхвата на Проекта, кандидатите ще бъдат включвани в резервен списък.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.

За повече информация може да се свържете на телефон: 02 495 11 37, Деница Биберова и e-mail: info@so-nadejda.com

Проектът се координира от Агенция за социално подпомагане (АСП) , в качеството и на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ) .

Линк към Заявление декларация https://bit.ly/3nntoQs

Линк към Декларация за съгласие за разкриване на данъчна https://bit.ly/3mlbmga


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4