Информация за гражданите на Елин Пелин

Информация за гражданите на Елин Пелин

Във връзка с удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, отдел „Местни данъци и такси” към гр. Елин Пелин информира всички граждани и юридически лица, относно организацията на работа в отдела:

Приемът на граждани се провежда ежедневно в „Център за административно обслужване”, съгласно установеното работно време и указания за работа в режим на епидемична обстановка.

За деклариране на новопридобит недвижим имот е необходимо първо да се свържете с нас на посочените по-долу телефони. Съгласно чл. 14, ал. 3 и чл. 51 от ЗМДТ Службите по вписванията изпращат служебна информация, относно извършените сделки с недвижими имоти, а служителите от общинската администрация обработват подадената информация. Може да се свържете с нас и на email адрес: obst_danaci2@mail.bg с конкретен въпрос.

Юридическите лица са длъжни да предоставят в двумесечен срок от придобиването на имота информация за отчетната стойност за всеки обект в имота поотделно /Част III от декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ/, както и други обстоятелства имащи значение за определяне на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци.

За да декларирате новопридобито превозно средство, за което информацията не е получена автоматизирано от системата на КАТ-ПП София област, е необходимо да изпратите на следния email адрес: obst_danaci2@mail.bg сканирани копия от свидетелството за регистрация на МПС /голям талон на автомобила/, договора за покупко – продажба и квитанция за платен данък от предишния собственик /ако има такава/.

Документите ще бъдат обработени своевременно и ще получите обратна информация за размера на начисления Ви данък по предоставения от Вас електронен адрес или телефон за връзка.

Изготвянето на удостоверения ще се осъществява на място в сградата на Община Елин Пелин, „Център за административно обслужване” при контролиран достъп или по електронен път с електронен подпис, след допълнително уточнение по телефона.

За информация относно местните данъци и такси може да се свържете с нас на телефони 0725/68-614, 68-616 или 68-643, както и на адрес: obst_danaci2@mail.bg

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-5763-newitem.html

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4