Предложение за отмяна на Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин

Предложение за отмяна на Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №553 по Протокол №19/10.02.2005 г. на Общински съвет – Елин Пелин и изменена с Решение №1243 по Протокол №47/16.12.2010 г. и приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.10.2020 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект за приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин.

Докладът, мотивите и Проект за приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин да се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин в сградата на Община Елин Пелин – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 1, ЦАО.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4