Детските градини в “Надежда” продължават работа при спазване на всички противоепидемични мерки

Детските градини в “Надежда” продължават работа при спазване на всички противоепидемични мерки

Детските градини на територията на район „Надежда“ продължават работа при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка.

“За нас е важно постепенно и контролирано възобновяване на учебно-възпитателния процес в детските градини, при максимално гарантиране сигурността на всеки участник в него. Всекидневно следим обстановката и организацията в детските заведения в район „Надежда“, където се възпитават над 4 000 деца и работят над 800 педагогически и непедагогически специалисти. Наш приоритет е запазването на тяхното здраве в процеса на адаптиране към новите противоепидемични условия“, заяви  инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ преди началото на новата учебна година.

Основна информация за организацията на работа в детските градини:
От страна на родителите:
✅ Решението за посещение на дете в общинска ясла или градина по време на извънредната епидемична ситуация е по индивидуална преценка на родителя. Родителите декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла чрез подписване на декларация по образец, еднократно, при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето.
✅Придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат поканени за това, но в тези случаи стриктно спазват изискванията за дезинфекция, дихателен етикет и физическа дистанция;
✅Родителите следят температурата на детето си и при по-висока от 37.3, не го водят в детското заведение и се обръщат към личен лекар.
✅Организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;

✅В случай на болен или контактен на COVID 19 член от семейството незабавно се уведомяват СРЗИ и детското заведение.
✅При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– Васерман на единия родител – за новоприетите деца от яслени групи, валиден 6 м.
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
✅При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:
– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
– С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

✅Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

От страна на детските градини:

✅Спазва се строг протокол за реакция при съмнение и наличие на случай на положителен резултат от тест за COVID-19.

Използват се всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.
✅Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.
✅Спазват се най-високо ниво единни критерии за хигиена на сградата, сред които:
• провеждане на режимните моменти на открито при подходящи метеорологични условия;
• използаване на обособена за всяка група площадка за игра на открито.
• често проветряване на всички помещения за поне 10 мин – сутрин преди пристигане на децата, по време на престоя им на двора, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
• дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;
• почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
• предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
• почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
• недопускане внасянето на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки и др.);
• недопускане да се използват плюшени играчки;
• миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
• дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
• дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;

Екипът на район „Надежда“ вярва, че само с общи усилия на институции и гражданско общество ще преминем през предизвикателството COVID-19. За нередности или въпроси, пишете ни на info@so-nadejda.com.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4