Издадена заповед относно процедура по обществено обсъждане

Издадена заповед относно процедура по обществено обсъждане
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН СЕРДИКА1202 София, бул. “Княгиня Мария-Луиза”, №88                          тел:02/ 832 5065; факс: 02/832 20 95, www.serdika.bg

 

СО – район „Сердика”съобщава, по реда на §24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на §3 от ПР на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в СО/отм./, за издадена заповед №РСР20-РД09-169 от 29.06.2020 г. на Кмет на СО- район „Сердика”, относно процедура по обществено обсъждане на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, по реда на чл.16 от ЗУТ, на П.З. “Илиянци-изток”, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, доклад за определяне на пазарна стойност и протокол за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в обхвата на проекта.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4