Бърз съд при отнемане на дете и отмяна на закон иска ВМРО

Бърз съд при отнемане на дете и отмяна на закон иска ВМРО

Законът за социалните услуги да бъде отменен. За това ще настояват от ВМРО пред коалиционните си партньори – ГЕРБ и НФСБ, обявиха от партията.

Ето какво декларираха от ВМРО:

“Социалните услуги не трябва да са търговска дейност. Искаме отмяна на ЗСУ и изработването на цялостен Кодекс за социалните услуги

Трябва да се премахне ролята на НПО при извеждането на деца от семейството, да се въведе бърз съдебен контрол при отнемане на дете, а не просто административно решение. НПО-тaта не трябва да бъдат на „входа“ и „изхода“ на социалните услуги.

По този начин виждаме част от измененията, които ще предложим като промени в Закона за социалните услуги, чието влизане в сила беше отложено за 01.07.2020 г. по наше и на колегите от коалицията „Обединени патриоти“ предложение. За нас тези промени са нужни, докато се стигне до цялостна концепция в тази област.

Припомняме, че причината за отлагането бяха многохилядните протести на различни организации – на родители и на хора с увреждания. Мотивите на двете протестиращи страни бяха различни, но те ни дадоха повод да обърнем внимание, че при породен силен граждански антагонизъм определено трябва да бъде насочено специално внимание към текстовете, които предизвикват притесненията в обществото.

По съвместна инициатива с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) бяха предвидени кръгли маси и обществено обсъждане на всички предложения от страна на неправителствения сектор и на парламентарно представените политически партии. Тези събития обаче не се състояха поради извънредното положение, което беше наложено от световната пандемия от COVID-19. Ето защо дълго чаканите консенсусни решения не се случиха, но за сметка на това нашите експерти направиха работещи предложения, които могат бъдат в полза на всички страни, които имаха притеснения по влизането в сила на закона.

Ето и основните принципи, които ние ще отстояваме да бъдат вкарани в закона:

– В ЗСУ трябва да се регламентира мястото на НПО при социалните услуги и да се премахне ролята им при извеждането на деца от семейството;

– Чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания;

– Социалните услуги не са търговска дейност по смисъла на ТЗ и това също трябва да бъде подчертано в закона;

– НПО не трябва да бъдат на „входа“ и „изхода“ на социалните услуги;

– Бърз съдебен контрол при отнемане на дете, а не просто административно решение. Това за нас е справедлива мярка, която да даде спокойствието на семействата;

– Досегашната Национална стратегия за закрила на детето да се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Национална програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството и др.

Прилагаме и мотивите към готвения законопроект за изменение и допълнение на ЗСУ:

Мотиви

Предложените промени внасят важно уточнение в целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност – покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.

Предвидените промени в Закона за закрила на детето целят да осигурят по-интензивна закрила на родителя, чието дете е настанено извън семейството със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето, включително при т.нар. спешно настаняване извън семейството. В изпълнение на тази цел законопроектът въвежда задължение на директора на дирекция „Социално подпомагане“ да изпрати в съда постъпилата от родителя жалбата в деня, следващ получаването ѝ. Задължава се съдът да образува административното дело в тридневен срок и да го насрочи в седемдневен. Предвидени са кратки срокове и по отношение на извършване на процесуални действия в хода на процеса, както и за произнасяне на съда с решение. Изрично е постановено, че сроковете по Административнопроцесуалния кодекс за отстраняване на нередовности на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Административното дело се прекратява, ако преди постановяване на решението е налице влязло в сила решение по чл. 28, ал. 4 за настаняване на дете по съдебен ред.

Съгласно действащата редакция на чл. 36г, ал. 3 от Закона на закрила на детето мултидисциплинарен екип по ал. 1 включва освен социалния работник представител на районното управление на Министерството на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и на общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга. Законопроектът изключва възможността представител на доставчик на социална услуга да бъде включен в мултидисциплинарния екип с цел гарантиране на пълна безпристрастност и обективност при вземане на решението за мерките на защита на дете в риск или дете – жертва на насилие или експлоатация.

Законопроектът предвижда досегашната Национална стратегия за закрила на детето да се нарича Национална стратегия за закрила на детето и семейството, а Национална програма за закрила на детето – Национална програма за закрила на детето и семейството. По този начин се задължава законодателят да предприеме мерки и да предвиди гаранции, че отглеждането на детето ще се осъществява извън семейството само в краен случай, след изчерпване на всички възможни законови мерки за закрила в семейна среда.”


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4