Кметът на гр. Елин Пелин със заповед относно мерките срещу коронавируса

Кметът на гр. Елин Пелин със заповед относно мерките срещу коронавируса

На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Р България и заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ Заповед №161/13.03.2020 г., Заповед №161-1/16.03.2020 г., Заповед №186/26.03.2020 г., Заповед №201/07.04.2020 г. и Заповед №215/14.04.2020 г., както следва:

 

  1. Изменям т. 1 на Заповед №161/13.03.2020 г., заповед №201/07.04.2020

г. в т. 3.1. и Заповед № 215/14.04.2020г.

 

1.1. Като изключение се допускат посещенията на търговски площи на открито(градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

-разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние, не по-малко от 2,5 м между тях и не повече от 4 лица на маса или на едно семейство;

– обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

– да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

– да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;

  • Създава се т. 1.2.

        Допуска се провеждане на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Организаторите са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки (в т.ч. носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства).

  1. Изменям т. 3 на Заповед № 161-1/16.03.2020 г. в частта „ стадиони и

игрища“, както следва:

2.1.Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч.

тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

  1. Настоящата заповед влиза в сила от 4 май 2020 г., с изключение на т. 1, която влиза в сила от 06.05.2020 г..     
  2. 4. Заповедта да се сведе до знанието на Управителите на търговски обекти, собственици и инструктори на учебни центрове за обучение на водачи за управление на МПС, техническите сътрудници на стадиони и игрища, кметовете и кметските наместници по населени места на община Елин Пелин, длъжностни лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на община Елин Пелин.
  3. 5. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Райничка Николова, заместник -кмет „Образование, хуманитарни  и социални дейности“.

 

С новата заповед може да се запознаете в прилежащия файл:

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4