ВМРО излезе с пакет от мерки за времето на извънредното положение

ВМРО излезе с пакет от мерки за времето на извънредното положение

ВМРО: Ваучери за почивка в България и за закупуване на български продукти; намаляване на ДДС на храните и прецизиране на мерките за подпомагане на самотни родители.

Безкомпромисни мерки за защита на българските производители от всички браншове.

Това са само малка част от мерките, които ние от ВМРО предлагаме за обществен дебат и ще дадем за обсъждане и на колегите ни от ГЕРБ. Категорично продължаваме да настояваме Националният икономически съвет към Министерски съвет да стане постоянно работещ орган – мярка, приета много радушно от бизнеса.

Благодарим на БНБ и търговските банки, които припознаха нашите идеи за подпомагане на засегнатите фирми и хора по отношение на съществуващите и на евентуални бъдещи кредити. Щастливи сме, че и икономистите вече ги приемат като свои и са съгласни с предложеното от нас на управителя на БНБ Димитър Радев – разширяване на обхвата към сектор „Туризъм“.

Ето и пълният и обновен набор от социални, финансови и икономически мерки за справяне с кризата, предложени от ВМРО:

Възстановяването на българската икономика трябва да е цел номер едно не само на управляващите, затова мерките и начинът на влагане на публичния ресурс следва да са максимално прозрачни и с участие на всички страни.

Спешно Националният икономически съвет към Министерски съвет да стане постоянно работещ орган, като към него с право на глас освен настоящите членове да се включи и по един експерт от парламентарно представените партии. Както и водещите икономисти и финансисти.

Този съвет е създаден с ПМС. Към неговите функции следва да се добави:

– да разработва и предлага на Министерски съвет мерки за възстановяване на икономиката след настоящата криза;

– да събира информация за забавените инвестиционни проекти в страната, причините за тяхното забавяне и изготвяне на предложения за нормативни и законодателни мерки за по-бързото им реализиране в България, като се анализира всеки проект.

– да му се възложи да събира информация от банките кои кредитополучатели ще са най-затруднени да обслужват кредитите си и до каква степен. Информацията след това е необходимо да се агрегира на макрониво.

Мерки за облекчаване на състоянието на кредитополучателите във връзка с извънредното положение:

 1. Максимална гъвкавост на банките при даване мораториум върху плащания по кредити на юридически и физически лица, чиято дейност е засегната от кризата. Не бива да има откази, ако същите в миналото са имали затруднения при обслужване на кредита.
 2. Със средствата, с които ще бъде увеличен капиталът на ББР, да се гарантират отложените вноски към банките за кредитите на предприятия и домакинства, както и да се насърчи даването на нови. Възможно е необходимите средства за това да са повече от предвидените до момента 700 млн. лв. Източникът на допълнителните средства може да бъде заем от международните пазари или заем за подкрепа на платежния баланс.

Икономически и социални мерки:

 1. Да се гарантира запазването на икономическа активност и паричен оборот в ситуацията на настоящия стрес. Да се ускорят плащания от страна на държавата. Да се ускори възстановяването на ДДС, като обичайните ревизии се отложат за срок 6 месеца след кризата.
 2. Незабавно изплащане на всички просрочени задължения на държавата към фирми и физически лица.
 3. Да се пристъпи към поетапно подпомагане на най-засегнатите на базата на получената информация, за да не се допусне отпадането им от икономическия живот на страната, тяхната маргинализация и избухване на социално напрежение.
 4. Подпомагане чрез предоставяне на безлихвени кредити на микро- и малки предприятия, включително осигуряващи семейна заетост в браншове като туризъм, ресторантьорство, транспорт и др.
 5. Вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лева на 250 000 лева. Тази мярка е за подкрепата на малкия и среден бизнес. И ще струва на бюджета не повече от 120-150 милиона лева годишно, но ще върне обратно сив брутен вътрешен продукт в размер на 3-4 милиарда лева укрити обороти. Проблемът на укритите обороти е не само несъбран ДДС поради плащания в брой на доставчици срещу стокова разписка, а и заради формирането на „черни“ каси, от които се плаща в брой на работници и служители, т.е. спестени осигурителни плащания и подоходни данъци, но и формирането на корупционни практики – плащане на дребни суми на проверяващи служители от съответната община, КЗП, БАХБ и т.н.
 6. Мерки за протекция на българското производство: безкомпромисна борба с дъмпинговия внос на земеделски и промишлени стоки от трети страни като Турция, Китай и др., политика за подкрепа на българското производство и земеделие с цел подпомагане на българската икономика.
 7. Мярката за подпомагане с 375 лева на семейства в неплатен отпуск трябва да се преработи и разшири обхватът ѝ. Самотните родители в България са над 360 000 души, като по-голяма част от тях не могат да работят и осигуряват прехрана за децата си, защото детските градини и училищата са затворени и няма кой да им помага в отглеждането. Родителите, които са работили и са се осигурявали досега, трябва да имат подкрепа от държавата през НОИ.

Мерки в подкрепа за туризма

 1. Секторен подход и специална политика за туристическия бранш. Възможност за разсрочване или мораториум по кредити до октомври 2021 г.
 2. Осигуряване на безплатен ваучер по оперативните програми или от финансовата помощ на ЕС на всеки български гражданин на стойност от поне 100 лв. за ползване на туристически услуги в страната до края на 2020 и 2021 г. Ваучерът да може да се ползва в хотел, туристическа агенция или ресторанти.

Подкрепа на селското стопанство

 1. Разширяване на мярката 60/40 към заетите в селското стопанство.
 2. Мерки за подкрепа на българските производители при реализацията на продукцията им, вкл. сезонни забрани за внос до изчерпване на родното производство. Облагане със специфичен данък големите търговски вериги, ако не гарантират достоен достъп на български производители в техните обекти.
 3. Ваучери за храна за свежи продукти извън лимита от 60 лв.
 4. Повишаване субсидиите в зеленчукопроизводството, овощарството, животновъдството и др. сектори, създаващи заетост за сметка на механизираното отглеждане на зърнени култури.
 5. Намалена ставка на ДДС върху храните.
 6. Данък върху крупната земеделска собственост

Данъчни мерки:

 1. Отлагане на плащането на данъци и осигуровки за времето на извънредното положение плюс един месец за компаниите, които са засегнати най-силно – ресторанти, заведения, хотели, туроператори, магазини в търговски центрове, транспорт, театри, кина и др.
 2. За самонаетите лица и едноличните търговци всички данъчни задължения да се отложат за времето на действие на извънредното положение плюс един месец.
 3. Правителството да приеме пакет от допълнителни стимули за инвеститорите, български и чуждестранни, които решат да направят вложения в страната след извънредното положение.

Мерки държава и общини:

 1. Решение на Министерския съвет – до отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие да упълномощи министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем държавни имоти, да могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица – наематели на държавни имоти, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.
 2. До отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие общинските съвети да могат да приемат решения за намаляване на размера на отделни местни данъци и такси или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4