Информация за изплащане на компенсации за запазване на заетостта по ПМС 55 за работодатели от ДБТ Ихтиман

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани образците на документи, както и утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Процедура за кандидатстване, съдържаща информация за условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда и на трите основания, регламентирани в чл.1, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 55/2020 г. се приемат по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително.

 

Публикувани документи:

 • Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съдържаща информация за реда и условията за кандидатстване е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;
 • Образец 1 на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);
 • Образец 2 на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 и чл. 4, ал. 3 от ПМС 55/2020 (електронен формат);
 • Образец 3 на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 и чл. 4, ал. 3 от ПМС 55/2020 (електронен формат);
 • Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);
 • Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).

Документи за кандидатстване от работодатели за изплащане на компенсации

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет документи, който според установената промяна в работата на предприятието включва:

А) За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.04.2020г. на Министъра на здравеопазването):

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

Б) За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ(заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

В) За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 3. Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ(заверено копие);
 4. Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Ред за подаване на документи за кандидатстване от работодатели

Документите се изпращат/подават в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност.

Препоръчваме на работодателите внимателно да определят и изпратят/подадат пакета документи към тази Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия осъществят дейност и се намира поне един от обектите на работа на персонала, за който се заявява изплащане на компенсации.

Териториалният обхват на Дирекции „Бюро по труда“ може да се намери в рубрика „Териториален обхват, адреси и телефони“ в раздел „За нас“, на сайта на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/contacts/offices/

Документите се изпращат по:

– електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ – препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

– с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;

– при невъзможност за подаване на документите по дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации.


Обработка на документите от Агенция по заетостта

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.

Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4