Национална програма за хора с увреждания и безработни лица стартира в Елин Пелин

Национална програма за хора с увреждания и безработни лица стартира в Елин Пелин

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

 

 1. ОБЕКТ, ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
 2. По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“.
 3. Обхват на лицата, участващи в програмата

2.1. Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

2.2. Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са следните:

 • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
 • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
 • настойници и попечители;
 • бременни жени след третия месец на бременността им;
 • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
 • лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

2.3.  Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

2.3.1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

2.3.2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата по т. 2.3. могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите
 • задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • да не са включени в механизма лична помощ;
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г.

На основа на мониторинга и оценката за изпълнение на Програмата може да се предложи продължаване срока на нейното действие.

Лицата от групите по т. 2.3., желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават в  Общинската администрация по настоящ адрес Заявление-декларация за включване – Приложение № 2;

Броят на определените за един потребител часове не може да надхвърля 4 часа дневно. Един Домашен помощник може да полага грижи за повече от един потребител. Агенцията по заетостта чрез дирекции „Бюра по труда” насочва подходящи безработни лица и след одобрението им от работодателя и обгрижваното лице се сключва трудов договор със съответното безработно лице.

 Програмата вече е отворена и се приемат заявления, които може да изтеглите от тук:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4