Съвместно обобщение на заключенията от Стратегическия диалог между Република България и Съединените американски щати

Съвместно обобщение на заключенията от Стратегическия диалог между Република България и Съединените американски щати

На 8 януари 2020 г. правителствата на Република България и Съединените американски щати поставиха началото на двустранен Стратегически диалог на високо равнище – форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от взаимен интерес и за двете държави. Договореност за този диалог беше постигната на 25 ноември 2019 г. по време на срещата между министър-председателя Бойко Борисов и президента Доналд Тръмп.

България и САЩ са съюзници, приятели и стратегически партньори, свързани от споделени интерес за свобода, демокрация и икономически възможности. Днес проведохме дискусии по широк кръг от въпроси от значение и за двете държави. Двете страни обсъдиха редица глобални въпроси, включително Иран, Турция и Сирия, Русия, Китай и Западните Балкани. Двете страни също така проведоха задълбочени разговори по въпросите на сигурността, енергетиката, върховенството на закона, както и въпроси от двустранния дневен ред като напредъка на България към включване в програмата на САЩ за безвизово пътуване VWP, кандидатурата на страната за членство в ОИСР, перспективите за сключване на Споразумение за социална сигурност, наред с други въпроси.

Както България, така и САЩ искат Западните Балкани да бъдат процъфтяващ и преуспяващ регион, напълно интегриран в евро-атлантическите институции; регион, който откликва и подкрепя нуждите на хората. За това е нужна политическа смелост и визия в цяла Европа. България и САЩ са готови да помагат, защото това е и в наш интерес. Едни по-силни Западни Балкани означават по-силна Европа и по-силно трансатлантическо партньорство.

Въведение в двустранните въпроси
Обсъдихме кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и програмата за безвизово пътуване на САЩ. Съгласихме се, че България ще продължи да се приравнява към международните стандарти за икономическа политика, включително стандартите на ОИСР. Оставаме ангажирани да работим в двустранен формат и посредством тристранния процес с Европейския съюз, за да помогнем на България да изпълни изискванията за безвизово пътуване. Поздравяваме България за значителната работа, включително в областта на проверка на пасажери и обмена на информация. За първи път помощник-държавният секретар по консулските въпроси на САЩ ще посети България през март 2020 г., за да продължи тези дискусии.

Ангажирахме се да работим заедно, за да определим кога ще бъде възможно да сключим Споразумение за социална сигурност.

 

Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността

България и САЩ отчитат стратегическата позиция на България в региона и по отношение поддържането на сигурността в Черноморския регион, както и първостепенното значение за тази сигурност на сътрудничеството в двустранен план и в рамките на НАТО. България вече предприе първи стъпки към увеличаване на своите военни разходи и модернизация на своите Въоръжени сили, а САЩ имат готовност да подкрепят тези текущи усилия за повишаване на взаимната съвместимост и достигане на способностите, заложени в рамките на НАТО.

Във връзка с това България и САЩ се договориха да разработят Пътна карта за двустранно сътрудничество в областта на отбраната, която ще даде израз на нашите общи приоритети и ще очертае дейности, които ще насочат сътрудничеството ни в областта на сигурността през следващите десет години. Тази десетгодишна пътна карта, чиито параметри бяха договорени по време на Стратегическия диалог, ще помогне на България в усилията за модернизация, ще допринесе за изграждането на способности за възпиране и отбрана срещу заплахи във всички сфери и ще подобри оперативната съвместимост.  Сред основните ни приоритети са морското сътрудничество в Черно море, изграждането на оперативна съвместимост и устойчивост чрез съвместни обучения и учения, киберсигурността и укрепването на отбранителните институции.

Като възобновяваме своя фокус върху сигурността в Черноморския регион, ние отделяме специално внимание на сътрудничеството в областта на морската ситуационна осведоменост и конкретно усилията на България за създаване на военноморски координационен център във Варна. Както България, така и САЩ съзнават важното значение на сътрудничеството в Черноморския регион с други страни-съюзници и парнтьори в рамките на НАТО с цел поддържане на нашата колективна сигурност и планират да увеличат своята ангажираност в региона като част от тази пътна карта.

България и САЩ ще продължат да развиват тази пътна карта в рамките на двустранен работен комитет и очакват да подпишат окончателната пътна карта по-късно през тази година. Ще се стремим към размяна на първи вариант на 10-годишната пътна карта през април 2020 г.

 

Сътрудничество в областта на икономиката, търговията и енергетиката

Ще продължим да задълбочаваме своето сътрудничество в областта на енергетиката с цел повишаването на енергийната сигурност на България и региона. В продължение на диалога, стартиран през декември 2019 г. с посещението в България на американски експертен екип в областта на ядрената енергетика, ще работим за постигане на консенсус относно най-добрия път напред за България. Съвместно ще наблюдваме процеса за лицензиране на американско ядрено гориво, за да гарантираме експедитивно постигане на диверсификация на доставките от страна на България.

По отношение на природния газ, България ще продължи да работи в посока изграждане на газовия интерконектор Гърция-България в заложените срокове. САЩ приветстваха наскоро предприетото от страна на България действие за придобиване на 20 процента дял от собствеността и разглеждане на възможността за резервиране на капацитет от плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис. Считаме, че интерконекторът и плаващата платформа заедно ще повишат в голяма степен енергийната диверсификация на България, ще придвижат България значително в посока превръщането й в регионален газов център (хъб) и ще спомогнат за съществен и взаимноизгоден ръст в двустранната търговия. Ние също така ще продължим разговорите си относно либерализацията на българския вътрешен газов пазар, което ще позволи на страната да се възползва богато от превръщането си в регионален център за газова търговия. В продължение на постигнатия напредък по време на декемврийското посещение на ядрения експертен екип, в близко бъдеще САЩ ще изпратят в България нов експертен екип, който да направи оценка и да съдейства на България да развие своята газова инфраструктура, както и да разгледа възможностите за развитие на хидроенергийни и други възобновяеми енергийни източници с цел превръщането на страната в регионален енергиен център (хъб) и насърчаване на енергийната диверсификация на територията на Балканите. Страните се договориха да гарантират справедливото и конкурентно начало по отношение ядрената енергетика, което ще гарантира сигурността на доставките и конкурентни цени. В съответствие с правилата на ЕС България ще гарантира експедитивна диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво.

Решени сме да повишим сътрудничеството си в обмена на нови технологии, което може да помогне на нашите икономики да осъществят преход към по-чисто и по-ефективно енергийно поколение. Посредством споделянето помежду си на експертен и практически опит, както и привличането на американски капитали в България, ние можем да посрещнем предизвикателствата на бъдещето.

Препотвърждаваме ангажимента си за справедливо отношение към инвеститорите, разрешаване на инвеститорските спорове по пътя на добросъвестни преговори и разширяване на двустранната търговия.

 

Вземайки предвид факта, че безопасните мрежи за безжична комуникация от пето поколение (5G) ще играят съществена роля както за бъдещия просперитет, така и за националната сигурност, Република България и САЩ декларираха желанието си да засилят сътрудничеството си по 5G. И двете страни подчертаха необходимостта от развитие, разполагане и комерсиализация на 5G мрежи на основата на принципите за свободна и честна конкуренция, прозрачност и върховенство на закона. Защитата на тези комуникационни мрежи от следващо поколение от пробиви и манипулиране, както и гарантирането на неприкосновеността и личните свободи на гражданите на Република България и САЩ е от съществено значение, за да се гарантира, че нашите граждани ще имат възможност да се възползват в пълна степен от невероятните икономически възможности, възникващи благодарение на 5G. Република България и САЩ подчертаха важното значение на това да се насърчава участието на пазарите за 5G на изпитани и надеждни доставчици на мрежови устройства и софтуер и доставчици на услуги, като се вземат предвид оценките за рисков профил, както и да се насърчават рамки, които поощряват максимални усилия за защита на 5G мрежите от нерегламентиран достъп или намеса.  Република България и САЩ освен това отчитат, че доставчиците на 5G следва да предоставят продукти и услуги, които спомагат за иновации и насърчават ефикасност. Тези продукти и услуги освен това би следвало да спомагат за честна конкуренция и да насърчават свързаните надолу по веригата индустрии при максимален брой участници на пазара, където това е технически възможно.

 

Укрепване на демокрацията и върховенството на закона

САЩ и България продължават да смятат, че корупцията подкопава демократичните институции, препятства икономическото развитие и просперитет и отваря вратата за вредни влияния. Работейки съвместно, двете правителства ще продължат текущия си диалог, включително по законодателни и процедурни предложения за укрепване на българските държавни институции, така че те да бъдат по-независими, прозрачни и ефективни. Сред нашите ключови приоритети са гарантирането независимите органи да запазят самостоятелността и партийната си необвързаност, разширяването на балансирания достъп до Конституционния съд и обмена на добри практики за по-голяма независимост на съдебните органи и прокурорска отчетност. Посредством това ние се стремим към укрепване на демократичните институции, което повишава вярата на хората в изборния процес и правораздавателната система.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4