Съобщение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Елин Пелин

Съобщение от отдел “Местни данъци и такси” към Община Елин Пелин
Уведомяваме Ви, че съгласно § 28 в брой 96 от 06.12.2019 г. на Държавен вестник се приемат разпоредби за изменение в Закона за местните данъци и такси, където: “За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени на груб строеж към 31.12.2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТсе подават от възложителя в срок до 29.02.2020 г.”
До таза дата всички сгради, изградени на груб строеж, намиращи се на територията на Община Елин Пелин е необходимо да бъдат декларирани в отдел “Местни данъци и такси” – етаж 1, стая № 1 в сградата на общината. За нежилищни имоти на юридически лица се подават и данни за отчетната им стойност – част III от декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4