Процедура по обществено обсъждане на проект за ИПУР – ИПР на П.З „Илиянци- изток”

Процедура по обществено обсъждане на проект за ИПУР – ИПР на П.З „Илиянци- изток”
СТОЛИЧНА ОБЩИНАРАЙОН СЕРДИКА

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88                          тел:02/ 832 5065; факс: 02/832 20 95, www.serdika.bg

 

З А П О В Е Д

 

РСР19-РД09-298

 

София, 07.11 2019г.

 

На основание §24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на §3 от ПР на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община, приета с Решение №661 по Протокол 41/12.10.2017г. на СОС /предвид, че административното производство е висящо се прилага стария ред/, чл.15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община (отм.), във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за Изменение на план за улична регулация и  (ИПУР) и Изменение на план за регулация (ИПР) на м. П.З „Илиянци- изток”, кв. 2 и кв. 3.

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект за ИПУР – ИПР на П.З „Илиянци- изток”, кв. 2 и кв. 3, по реда на чл.16 от ЗУТ; план- схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта; Протокол № ЕС-ПО-04/20.09.2019г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПРЗ на П.З. „Илиянци- изток; в обхват: от север- „Северна скоростна тангента“; от изток- устройствена зона „Тзв“ съгласно ОУП на СО; от юг- ул. „Биримирски извор“; от запад- изградения бул.“Илиянци“ и гара Илиянци, указан в проекта с контур от червени точки; ИПУР на улици от о.т. 35ж-35а-33 и от о.т. 46-48-49, ИПР за УПИ XIX-21 и УПИ XVI-1126 от кв. 3 и промяна на номера на квартал 3 в нов кв. 28; промяна на кв. 2 нов кв. 32 за УПИ XXV-1166,35,461,2028; промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 34 за УПИ XXVI-39, УПИ XXIX-381, УПИ XXVII-41, УПИXXVIII-483, XXXIII- 808, XXXIV- 807, XVIII-806, XIX-805, XX-804, XXIII-803; промяна на номера на кв. 2 в нов кв. 35 за УПИ XXI-1111, XXII-61,1057, УПИ XLIII-412, УПИ XXIII-1226 и промяна на номера на кв. 2 в нов 40 за УПИ XXXVIII-255, УПИ XXXVII- 1339, УПИ XXXV-398, УПИ XLII-320, УПИ XXXIX-384, „ За складове и офиси“ и УПИ VIII-397,375.

Проектът е обнародван в „Държавен вестник“, брой 81/15.10.2019г.

 

 

Представянето на проекта ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 29.11.2019г., включително в деловодството на СО – район „Сердика” и се адресират до кмета на СО – район „Сердика”, с адрес: гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Становищата могат да съдържат: общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна и доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Определям: инж. Марио Лазов, главен експерт и арх. Емил Сичанов, младши експерт  в отдел „ Устройство на територията и строителен контрол“, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата в СО- район „Сердика“, в приемно време, както следва: сряда от 9:00ч. до 12:00ч. и четвъртък от 9:00ч. до 12:00ч. в зала „Приемна“, ет.4 в сградата на районната администрация. Становища постъпили след 29.11.2019г. няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 05.12.2019г. в 18:00 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, Заседателна зала. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища и екипите, разработили проектите.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на арх. Агнеса Касабова, главен архитект на СО-район „Сердика“.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации, експлоатационните дружества и официалния уеб сайт на Столична община и на СО-район „Сердика”.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

инж. БЛАГОВЕСТА ГОРАНОВА

ВрИД Кмет на СО – район “Сердика”

ИЗТЕГЛИ ОТ – ТУК!

RSR19-RD09-298


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4