Вижте текущите европейски проекти в община Елин Пелин

Вижте текущите европейски проекти в община Елин Пелин

Информация за текущите европейски проекти в община Елин Пелин, които са одобрени и в процес на реализация, както и проектите, по които са изпратени документи за кандидатстване.

В момента в община Елин Пелин се изпълняват следните проекти:

 • „Заедно за всяко дете“, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на стойност 1 142 811,44 лв.
 • Пет одобрени проекта по Национална кампания „За чиста околна среда“ 2018 към ПУДООС на стойност близо 40 000 лв.
 • Проект Подобряване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж“ в община Елин Пелин чрез фонд „Социална закрила“ на стойност 27 000,00 лв.
 • Проект за електромобили към Националния доверителен екофонд (НДЕФ) на стойност 60 000,00 лв. с ДДС. Съфинансирането в размер на 37 000,00 лв. няма да бъде от бюджета на Общината, а ще се осигури от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
 • Два проекта по фонд „РАО“ към Министерство на енергетиката, които ще се изпълняват в рамките на три години. Първият проект е за ремонт на детската градина в село Нови хан на обща стойност – 275 589,72 лв, а вторият проект е за ремонт на уличната мрежа в село Габра на стойност 253 838,34 лв.
 • „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в регион Горна Малина“. В този проект Община Елин Пелин си партнира с Община Горна Малина. Проектът е на стойност 9 625 546,40 лв с ДДС. С този проект ще се реши дългосрочно проблема с депонирането на боклука.
 
През изминалите месеци Община Елин Пелин подаде документи за кандидатстване за шест нови проекта:
 • „Магията на синергиите“ по програма „INTERREG” – ИПП за трансгранично сътрудничество между България – Сърбия на обща стойност 386 973,03 лв.
 • Създаване на по-добра среда за обучение и развитие на младежта в трансграничния район по програма „INTERREG” – ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия на обща стойност 1 078 252,40 лв.
 • „Хората на Община Елин Пелин – различни по етос, но еднакви по мечти“ по програма ОПРЧР и ОПНОИР на стойност 734 948,34 лв с ДДС.
 • Реконструкция и рехабилитация на улична пътна мрежа в село гара Елин Пелин по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 1 173 409,42 лв без ДДС.
 • Обновяване на площи за широко обществено ползване по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 782 236,35 лв без ДДС.
 • Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 975 544,56 лв без ДДС.
През следващите месеци Община Елин Пелин планира да подаде още няколко проекта:
➤ 
Мярка 8 – „Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020; ➤ Национален доверителен еко фонд; ➤ ПУДООС, както и ➤ други европейски програми.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4