Важно за столичани! Утре ще има много интересно обществено обсъждане!

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“.

Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Средствата от заема са необходими за осигурявяне съфинансирането на проекта от Столична община.

– Предназначение на проекта: Изграждане на инсталация за когенерация на топлоенергия и електроенергия с цел осигуряване на максимално ефективно оползотворяване на RDF  горивото, произведено в Завод за МБТ на отпадъци, в съответствие с принципа на йерархията за управление на отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците, по-конкретно – оползотворяване за получаване на енергия.

– Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 67 000 000 евро.

– Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

– Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на „Топлофикация София“ ЕАД.

– Няма предвидено обезпечение по дълга.
Общественото обсъждане ще се проведе на 28.02.2018 г. от 10,00 ч. в Зала № 5 на Столична община, ул. “Московска” № 33.

РАЗЯСНЕНИЕ

С цел улесняване на гражданите, в допълнение към горната информация, в синтезиран вид по-долу са представени връзки към налична в публичното пространство информация и документация, относими към обява с покана за обществено обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, публикувана на 22.01.2018 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4