ЕС започва дебат за по-справедлив Световен ред

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува тази седмица своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

Опирайки се на обективна оценка на ползите и недостатъците на глобализацията, документът цели започването на дискусия за това как ЕС и неговите държави членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците.

Във външен план документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети. ЕС винаги се е застъпвал за установяването на твърди и ефективни многостранни световни правила и трябва да продължи да работи за адаптирането им към новите предизвикателства и за ефективното им прилагане. Така например ЕС би могъл да настоява за нови правила, с които да се осигурят еднакви условия за конкуренция, давайки отпор на вредни и нелоялни практики като укриването на данъци, държавните субсидии и социалния дъмпинг. Съществуването на ефективни инструменти за търговска защита и многостранен инвестиционен съд също би могло да помогне на ЕС да действа решително срещу държавите или предприятията, които използват нелоялни практики.

Във вътрешен план в документа се предлагат инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот. Прогресивните данъчни политики, инвестирането в иновации и солидните социални политики могат да спомогнат за по-справедливото преразпределение на благата в обществото. Същевременно отрицателните въздействия могат да бъдат смекчени с използването на структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (вж. информационната брошура относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Глобализацията е полезна за европейската икономика като цяло, но това не е от особено значение за гражданите на ЕС, щом ползите от нея не са разпределени справедливо и по-равномерно. Европа трябва да пренапише световните правила, така че свободната търговия да се превърне в справедлива търговия, а глобализацията — в устойчив процес, работещ в полза на всички европейци. В същото време трябва да се съсредоточим върху собствените си политики, така че хората да получават образованието и уменията, които са им необходими, за да бъдат в крак с развитието на нашите икономики. По-доброто преразпределение ще спомогне за осигуряването на социалното сближаване и солидарността, на които се гради нашият Съюз.”

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Глобализацията е огромна сила, която носи ползи на Европа и останалия свят, но поражда и множество предизвикателства. За да запази ползите от тази отвореност, като обаче действа за смекчаването на произтичащите от нея негативни въздействия, Европа трябва да насърчава един по-стабилен и основан на правила световен ред, да действа решително срещу нелоялните практики, да направи обществата ни по-устойчиви, а икономиките ни по-конкурентоспособни в условията на бързо променяща се среда.

Пресцентър на Европейската комисия


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4