2 600 предприятия се възползват от Европейския инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програма COSME на Европейската комисия. Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа, съобщава в прессъобщение Европейската Комисия.

Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк (България) ще предостави кредити в размер на 100 млн. евро. По силата на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в размер на 50 млн. евро. По този начин, посредством Инвестиционния план за Европа над 2600 малки и средни  компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 150 млн. евро.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви: “Днешните споразумения носят добри новини за българските МСП и демонстрират решимостта на Европейската комисия да подкрепи предприятията в цяла Европа посредством Инвестиционния план за Европа. Със значителната сума от 150 млн. евро eвъзможна пряка подкрепа за малките компании, които имат нужда от финансиране, като така ще стимулираме растежа и създаването на нови работни места в страната. Насърчавам МСП в България да се възползват от тази възможност.”

По повод подписването на споразуменията, главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт каза: “Изключително съм доволен от продължителното и ползотворно сътрудничество между ЕИФ и Райфайзенбанк (България), един от най-дългогодишните ни партньори. Двете споразумения ще осигурят изгодни условия за финансиране за българските МСП, които досега не са имали достъп до финансиране, като например по-ниски обезпечения”,

Оливър Рьогл, Председател на Управителния съвет на Райфайзенбанк (България), коментира: “Стъпвайки на значителния си опит в подкрепа на местния бизнес, ще предложим нови възможности за развитие на малките и средни предприятия, благодарение на партньорството ни с ЕИФ. Преди програма COSME имаме подписани споразумения с ЕИФ за финансиране в размер на близо 290 милиона евро, в това число и по гаранционната схема за малки и средни предприятия “ИновФин” и оперативна програма “Инициатива за малки и средни предприятия”.

Програма COSME осигурява на малките и средни компании подобрен достъп до инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране при по-ниски нива на обезпечение.  Максималният размер на кредитите е 1.5 млн. евро, а срокът –  до 10 години за инвестиционни и до 5 години за оборотни кредити. 

Двете транзакции в България потвърждават сериозните намерения на Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни места, повишаване на растежа и инвестициите в Европа.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.  Повече информация за дейността на ЕИФ в рамките на ЕФСИ може да намерите тук.

Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 14 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

Райфайзен Лизинг България ЕООД е универсална лизингова компания, която предлага услугите си чрез мрежата си от офиси в цялата страна, както и чрез клоновата мрежа на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен Лизинг България е 100% собственост на Райфайзенбанк (България).

Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. Планът вече постига резултати. По оценки на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към ноември 2016 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е насърчил насочването на инвестиции в размер на над 154 млрд. евро към Европа.

Отчитайки този успех, на 14 септември 2016 г. Европейската комисия предложи удължаване на ЕФСИ и засилване на неговите функции. Може да намерите последните резултати на ЕФСИ, включително и отчети по сектори и държави тук. Повече информация е налична в секцията с въпроси и отговори.

COSME е програма на Европейския съюз за Конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60% от бюджета следва да бъде насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством два финансови инструмента – Механизма за гарантиране на заеми и Капиталовия механизъм за растеж.

Механизмът за гарантиране на заеми предоставя преки и насрещни гаранции на финансови посредници, за да ги насърчи да предоставят заеми и лизинги на МСП. С помощта на Механизма за гарантиране на заеми ЕИФ предлага и гаранции за секюритизацията на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Посредством Капиталовия механизъм за растеж програма COSME инвестира и във фондове за рисков капитал и дялово участие, които осигуряват финансиране за МСП основно по време на разширяването и растежа им.

Програма COSME надгражда Рамковата програма за предприемачество и иновации (РППИ) (2007-2013), с която бяха усвоени кредити в размер на почти 21 млрд. евро и привлечени инвестиции за над 3 млрд. евро в над 384 000 европейски МСП.

За достъп до европейско финансиране представителите на бизнеса може да се обръщат към съответните финансови институции в техните държави : http://www.access2finance.eu/.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4