Археологически парк „Западна порта на Сердика” показва древната история на София

Предстои да се изпълнят консервационно-реставрационни дейности на разкритите археологически останки, както и конструктивно укрепване на ул. “Георг Вашингтон”. След това пространство ще бъде благоустроено и превърнато в археологически парк „Западна порта на Сердика“.

Проектът за “Консервация, реставрация, експониранe и благоустрояване на археологически парк “Западна порта на Сердика” е част от проекта „Античната история на София-културно-историческото наследство достъпно за всички” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се изпълнява по договор №24-10М1-42/30.04.2015г., сключен между Столична община и Министерство на културата по мярка 1 на програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства”.

Западната порта на Сердика, която е част от историко-археологическия резерват “Сердика-Средец”, е със статут на археологическа недвижима културна ценност с категория “национално значение”. Обектът притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост. За първи път е проучван между 1975 и 1980г. от екип археолози на Музея за история на София, под ръководството на ст.н.с. Магдалина Станчева. От 2011 до 2013 г. проучванията бяха възобновени с финансиране по Столична програма “Култура”.

Досега са разкрити археологически останки от западната крепостна стена, северната кула от портата, части от главна антична улица /декуманус/, северозападна ъглова триъгълна кула, античен канал, постройки във вътрешността на укрепения град, фрагменти от мозайка на внушителна по размери сграда в североизточната част.

Археологическите проучвания ще продължат в южна, западна и североизточна посока, с цел цялостно разкриване на потенциала на обекта.

По време на разкопките археолозите са отрили различни находки, но една от най-интересните е дървена конструкция, която според тях се е съхранила благодарение на химичния състав на почвата. По думите на гл. ас. д-р Илияна Борисова – Кацарова – СУ “Св. Климент Охридски”: “В това голямо вкопаване, което интерпретираме като ров пред крепостните стени, открихме дървена подпора-дървена конструкция, която вероятно е от мост над този ров точно пред крепостните стени. Това е изключително откритие, тъй като дървесина в толкова добро състояние много рядко се открива в страните с умерен климат.”

След като бъде завършен, обектът ще бъде стопанисван от Музея за история на София, които ще организира и различните дейности свързани с обекта.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4