Приеха национална стратегия за справяне със сенчестата икономика

Основната цел на Стратегията е да се подобри спазването на законодателството, да се защити фискалната стабилност на страната и да осигури равнопоставеност и конкурентноспособност на всички икономически субекти, като се набележат мерки и осъществят дейности, които ще доведат до увеличаване на приходите от данъци, осигурителни вноски и такси, чрез по-висока ефективност при тяхното администриране и предотвратяване на възможностите за укриването им, както и стимулиране на доброволното изпълнение.

Включените в Стратегията мерки задълбочават междуинституционалната координация и сътрудничество и засилват оценката на риска, одита и капацитета в областта на информационните технологии на администрацията.

ЕНС 2015 – 2017 се базира на стратегии, програми и мерки от различни области, имащи отношение към целите, набелязани в Стратегията и поради това бяха включени различни държавни институции, които допринесоха за изготвянето на документа и имат ангажименти по изпълнение на заложените в него мерки.

Вижте целият документ тук

Вижте Планът за действие към Стратегията

източник: www.strategy.bg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4