Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. посочва пътя и приоритетните области за развитие на висшето образование в две направления – от една страна като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля и от друга – като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Тя очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 г.

Стратегията е съобразена с българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г.

Към Стратегията е приложен подробен План за действие. Той се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в Стратегията за развитие на висшето образование (2014-2020 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията, с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от два източника – програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2014-2020 г. и средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основно чрез Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, но и чрез други финансови инструменти на Общността като ОП “Иновации и конкурентоспособност”, Приоритетна ос 2 “Регионална образователна инфраструктура” на ОП “Регионална развитие” и др.

 

Целият материал можете да прочете на портала за обществени консултации – www.strategy.bg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4