Подадоха сигнал срещу столичен кмет

Патриотичният фронт внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с дейността на кмета на столичен район „Сердика“ Тодор Кръстев. Поводът е гетото на ул. „Градините“ 3 и 6 в квартал „Орландовци“, който се намира на територията на района.

Патриотите искат проверка, която да установи фактите относно извършваните регистрации на лица по постоянен и настоящ адрес на адреси гр. София, кв. „Орландовци”, ул. „Градините“ 3 и ул. „Градините“ 6 за периода от 2007 г. до 2015 г. включително.

В средата на юни организаторът на ВМРО – София Стефан Грънчаров изпрати писмо до кмета на „Сердика“, в което пита колко са адресните регистрации. В отговор кметът Тодор Кръстев заявява, че след направена проверка в национална база „Население“ е установил, че няма адресно регистрирани лица по постоянен и настоящ адрес на ул. „Градините“ 6.

В сигнала да главния прокурор, подписан от заместник-председателя на НФСБ Данчо Хаджиев, председателя на ВМРО – София Карлос Контрера и организатора на ВМРО Стефан Грънчаров, се посочва че съгласно избирателните списъци, включително и за последните избори за народни представители, ул. Градините в кв. „Орландовци” фигурира като административен адрес, на който има избиратели. Избирателните списъци съгласно Избирателния кодекс се съставят по постоянен адрес.

Според представителите на ВМРО и НФСБ това е индикация, че въпреки твърденията в отговора кмета все пак на посочените адреси има регистрирани по постоянен адрес лица.

Пълен текст на сигнала:

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” 2

 

СИГНАЛ

от Данчо Димитров Хаджиев,

Карлос Арналдо Контрера,

Стефан Николаев Грънчаров,

адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пиротска“ 5, ет. 5, тел. за връзка 0882 27 22 12

Уважаеми г-н Главен прокурор,

Във връзка с общественото напрежение в кв. „Орландовци” поставихме пред кмета на столичен район „Сердика” въпрос чрез писмо от 17.06.2015 г. колко лица са регистрирани на административен адрес: кв. „Орландовци”, ул. „Градините“ 3 и ул. „Градините” 6. Става дума за български граждани, които са регистрирани по постоянен или настоящ адрес на тези два административни адреса: ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6. Именно това са двата адреса, около които се формира комплекс от незаконни постройки, известни като гетото на ул. „Градините”. Видно е, че в района живеят неопределен брой лица, включително малолетни и непълнолетни, видно е, че постройки, разположени на тези адреси се обитават, като в този смисъл следва да се изясни как и на какво основание тези лица пребивават на тези адреси. Същевременно е известно, че голяма част от постройките са разположени на поземлени имоти със статут на земеделска земя, а застрояването върху земеделска земя е престъпление съгласно чл. 323а от наказателния кодекс.

В отговор РД-55 00-5(1)/26.06.2015 г. на кмета на столичен район „Сердика” г-н Тодор Кръстев се казва, че на ул. „Градините” 6 няма регистрирани лица по постоянен и настоящ адрес. В същото време на посочения адрес се наблюдават множество постройки, за част от които при столичен район „Сердика” има започнала процедура по установяване и премахване на незаконно строителство съгласно ЗУТ. Също така емпирично може да бъде установено, че на този адрес пребивават множество лица. Част от тези лица твърдят, че разполагат с лични документи, съгласно които са регистрирани по постоянен и настоящ адрес именно на адреси ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6. Предвид факта, че това може да се установи само от компетентни органи, а именно тези на МВР, които могат да извършват проверка на лични документи и установяване на самоличност, едва ли и кметът на района би могъл да даде подобна информация.

От друга страна съгласно Закона за гражданската регистрация именно кметът на района е компетентен да поддържа, регистрира и дерегистрира лица по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община, в конкретния случай – столичен район. Именно поради тази причина имаме съмнения, че лица са регистрирани на въпросните два адреса – ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6 със знанието и съгласието на районната администрация. Това може да бъде установено само и единствено чрез извършване на справка в ГД „ГРАО”, които поддържат националната база данни на населението, както и да установи кои лица от администрацията са извършили съответните регистрации. Отделно от това съгласно закона администрацията следва да поддържа архив на подадените заявления, карти за регистрация и приложените към тях документи, които са изискуеми съгласно ЗГР към всеки един момент.

Отделно от това посочваме, че съгласно избирателните списъци, включително и за последните избори за народни представители, ул. Градините в кв. „Орландовци” фигурира като административен адрес, на който има избиратели. Същата попада в обхвата на 5-а избирателна секция в р-н „Сердика”. В този смисъл е ясно, че на въпросната улица има регистрирани лица по постоянен адрес, тъй като избирателните списъци съгласно Избирателния кодекс се съставят по постоянен адрес. Това е индикация, че въпреки твърденията в отговора на нашето питане все пак на посочените адреси има регистрирани по постоянен адрес           лица.

Наблюдавайки ситуацията в кв. „Орландовци”, считаме, че има вероятност при извършване на регистрации по постоянен и настоящ адрес да са извършени нарушения на ЗГР, а също така и деяния, квалифицирани съгласно Наказателния кодекс като престъпления по служба. Има основателни съмнения, че в резултат от неправомерно извършени регистрации в последствие са издадени и лични документи без да са налице условията на ЗГР за регистрация по постоянен и настоящ адрес.

Уважаеми г-н Главен прокурор,

Във връзка с описаната ситуация, молим да разпоредите извършването на проверка, която да установи фактите относно извършваните регистрации на лица по постоянен и настоящ адрес на адреси гр. София, кв. „Орландовци”, ул. „Градините“ 3 и ул. „Градините“ 6 за периода от 2007 г. до 2015 г. включително. Съответно молим да се извърши справка в ГД „ГРАО” и Националната база на населението за извършваните регистрации, както и проверка в архива на столичен район „Сердика” за наличните заявления, адресни карти и приложени документи за регистрация на лица на въпросните два административни адреса. Отделно от това имаме съмнения, че лица са регистрирани на въпросните два административни адреса, за да упражняват правото си на глас на територията на Столична община, без да са налице изискуемите документи и обстоятелства по закон. В тази връзка с оглед на започналите проверки на прокуратурата и МВР за неправомерни регистрации във връзка с предстоящите избори молим да установите колко лица са регистрирани през 2015 г. на тези два адреса и ако се установят нарушения, то регистрациите им да бъдат заличени с издаването на съответните разпореждания, каквато практика има вече в други области на страната.

Прилагаме:

  1. Отговор на писмо с изходящ номер РД-55 00-5(1)/26.06.2015г.;
  2. Снимков материал от административни адреси ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6 в кв. „Орландовци“, Столична община;

06.07.2015 г.                                                                                  С уважение:

гр. София


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4