Кой командва “Левски”?

Тръст „Синя България“ изготви Годишен доклад за работата на ПФК “Левски” АД, който ще бъде представен от 12:30 часа днес в залата за пресконференции на стадион „Георги Аспарухов”. Първата точка от него е за собствеността, структурата и управлението на клуба. Оглавяваното от Васил Колев сдружение разкрива кои са фирмите, отпускали кредити на “Левски”. Логично повечето от тях са на Тодор Батков. Отдавна е известно, че адвокатът е финансирал “сините” чрез заеми от свои фирми. “Синя България” разкрива, че има общо 63 договора за заеми с множество на брой кредитори на клуба.

Целият Годишен доклад на тръста е 52 страници и може да видите ТУК!

Публикуваме частта за “Собственост, структура и управление”:

Размер, структура и разпределение на капитала

Дружеството е вписано в Търговския регистър с капитал в размер на 30 669 974 лв. Номиналната стойност, на всяка една от акциите формираща общия размер на капитала на дружеството е в размер на 1 лев.

Капиталът на дружеството е структуриран по следния начин:
30 419 974 броя обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите с номинална стойност от по 1 лев всяка;
250 000 броя привилегировани поименни акции без право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството с номинална стойност от по 1 лев всяка.
В Търговския регистър е вписано обстоятелството, че целият размер на капитала на дружеството е записан и внесен от акционерите, които са го записали.
Актуалните размер и структура на капитала на дружеството са формирани окончателно на последното проведено на 12.12.2014 година в град София Общо събрание на акционерите, на което по т. 8 от дневния ред е прието решение капиталът да бъде увеличен „под условие“, по реда на чл. 195 от Търговския закон с непарични вноски в резултат на което от 750 000 лева същия нараства до 30 419 974 лева.

Капиталът на дружеството е увеличен под условието, че целият размер на новата емисия акции ще бъде записан от акционерите Тодор Костадинов Батков и „Дегерасо Лимитид“, които ще придобият акции от тази емисия чрез апорт на непарични вноски, предвид което и в съответствие с нормата на чл. 194, ал.4 от Търговския закон останалите акционери няма да упражнят правото си да придобият дял от новата емисия, съответстващ на дела им от капитала на дружеството преди увеличението. Увеличаването на капитала се е осъществило чрез издаването на 29 919 974 броя нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 лев всяка.

Целият размер на увеличението е записан, както следва:
1. Тодор Костадинов Батков, който срещу непарична вноска, представляваща капитализация притежавани вземания срещу дружеството придобива 18 333 349 броя обикновени поименни акции с право на глас на обща стойност 18 333 349 лева;
2. „Дегерасо Лимитид“, което срещу непарична вноска, представляваща капитализация на притежавани вземания срещу дружеството придобива 11 586 625 броя обикновени поименни акции с право на глас на обща стойност  11 586 625 лева.

Непаричните вноски, внесени от акционерите, които са записали и придобили акции от новата емисия са следните:

Непарична вноска,внесена от акционера Тодор Батков:
А) Вземания за главници, лихви, неустойки и лихви за забава, придобити по силата на договори за прехвърляне на вземания (цесия), с които г-н Батков е придобил вземанията срещу дружеството по 63 договора за заеми от множество на брой кредитори на „ПФК Левски“ АД, както следва:
– „Ричлайн България“ АД – 1 бр. договор за заем;
– „Т. Б .Консулт“ ЕООД – 49 бр. договори за заем;
– „Белмезо“ ООД – 1 бр. договор за заем;
– „Транспорт Комерс“ ООД – 5 бр. договори за заем;
– „Експерт Трейдинг“ ЕООД – 1 бр. договор за заем;
– „Ричлайн Консулт“ ЕАД – 1 бр. договор за заем;
– „Седиан Камършъл Лимитид“ – 3 бр. договори за заем;
– „Ричлайн  Ентърпрайзис Лимитид“ – 2 бр. договори за заем;

Б) Вземания за главници, лихви, неустойки и лихви за забава по 50 броя договори за парични заеми, сключени между Тодор Костадинов Батков като физическо лице и акционерното дружество. По част от договорите вземанията са само за лихви, неустойки и лихви за забава, поради обстоятелството, че или цялата, или в някои случаи част от главницата е била погасена, или главницата в цялост или отчасти е била цедирана на трето лице.

Categories: Спорт, Футбол

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4