Отказване от права на съдържанието

Back to homepage

Екипът на VitoshaNews полага всички усилия, за да се гарантира точността на информацията, съдържаща се в този сайт и ние не носим отговорност за евентуални неточности; посетителите, които се доверяват на тази информация, го правят на свой риск.

Отказване от права на Външни връзки

VitoshaNews не носи отговорност за съдържанието и достоверността на свързаните сайтове и не е длъжен да одобрява мненията, изразени в тях. Публикуването на свързани сайтове не трябва да се приема като гаранция от нас в какъвто и да е вид. За да уведомите VitoshaNews за счупени / остарели връзки, моля пишете ни на електронна поща info@VitoshaNews.com

Write a Comment

<